Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nya kommunala förvaltningar när tekniken flyttar till energibolaget

Bygg- och tekniknämndens samt miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningar får ändrade uppdrag när de tekniska verksamheterna flyttar till Sollentuna Energi AB den 1 april.

Miljö- och hälsoskyddskontoret samt teknik och stadsbyggnad kommer att bytas ut till en gatu- och parkförvaltning samt en bygg- och miljöförvaltning . Detta blir möjligt tack vare överföringen av vatten- och avloppsverksamheten, transportcentralen och renhållningen till Sollentuna Energi AB.

Gemensam administration
De bägge nya förvaltningarna kommer att dela på en gemensam administration och ska minska sina kostnader med en miljon kronor första året och ytterligare en miljon andra året, räknat från dagens nivå.

Gatu- och parkförvaltningen kommer att handlägga frågor som rör gator, parker, broar, tunnlar, trafiknämnd, parkering och flyttning av fordon. Bygg- och miljöförvaltningen ska handlägga miljö- och hälsoskydd, bygglov, kontroll av skyddsrum, mätning och kartering, energirådgivning samt ha hand om den gemensamma administrationen.

Kommunstyrelsen får i framtiden handlägga t.ex. naturvård (Järvafältet), klotter- och skadeförebyggande åtgärder, handläggning av låne- och borgensåtaganden samt avgifter för vissa upplåtelser av offentliga platser.
– Kommunledningskontoret föreslog i sitt remissförslag att vi även skulle göra om nämnderna till en bygg- och miljönämnd samt en gatu- och parknämnd. Men politikerna i de berörda nämnderna tyckte inte det var nödvändigt, säger kommundirektör Ulf Bergh.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61