Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Årliga krisövningar viktiga i kommunens beredskapsarbete

Krisberedskapsmyndigheten ger i en rapport från slutet av förra året (Hot och riskrapport 2004:6) en övergripande bild av vilka hot och risker som vårt samhälle kan komma att utsättas för. I dag är hotbilden komplex och samhället måste hantera hoten tvärs över sektorsgränserna. Hoten har många dimensioner och berör samtidigt delar av samhället som inte vanligtvis arbetar med dessa frågor. Det är därför nödvändigt att analysera hot och risker ur ett helhetsperspektiv. Endast då kan man förebygga, upptäcka och hantera de hot och risker som kan skapa allvarliga konsekvenser för samhället.

En generell risk för samhällets krisberedskap är stuprörstänkande och brist på samverkan över myndighets- och sektorsgränser. Detta kan leda till svårigheter att upptäcka, förebygga och hantera hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser för samhället. Det är viktigt att höja blicken och se Sverige som en del av ett större internationellt sammanhang. Konsekvenser av internationell brottslighet, IT-relaterade hot, aktörsbundna hot, fallerade stater eller smittutbrott påverkar också Sverige. Många av dagens hot är gränslösa till sin karaktär.

När Sveriges säkerhet och beredskap byggs upp bör den därför ses i ett internationellt perspektiv. I ett läge där en kris har en internationell utbredning kan Sverige endast räkna med begränsat stöd från andra länder. Sannolikt kommer dessa att i ett sånt läge prioritera egna intressen. Detta gäller inte minst tillgången på vaccin, där Sverige i dagsläget saknar en egen kapacitet för tillverkning.

Även om Sverige i dagsläget inte är ett förstahandsmål för internationella terroristnätverk gör det dock inte riskerna för en terrorattack i Sverige försumbara. Dels finns ett hot mot utländska intressen i Sverige, där de direkta konsekvenserna av en attack kan drabba och måste kunna hanteras av svenska aktörer. Dels kan Sverige komma att användas som en bas för terrornätverk och utnyttjas för terrorattacker mot andra länder.

I Sollentuna kommun har vi sedan 1986 årligen övat på att hantera tänkta kriser i kommunen. Senast övade vi att elen slagits ut i Edsbergsområdet. Det var vinter och minus 10 grader. Eftersom det saknades el fungerade inte heller värmepumparna som distribuerar fjärrvärme. Dessutom kolliderade bussar med varandra på grund av att trafikljusen var ur funktion.

Dessa årliga övningar gör kommunen tillsammans med polisen, brandförsvaret, länsstyrelsen, Hemvärnet, civilförsvaret, Lottakåren, landstinget med flera.

Våra övningar är mycket viktiga för att vi ska klara av en eventuell katastrof. Det är med förfäran jag har förstått att mina politikerkollegor i vissa departement har valt bort att delta i sina krisledningsövningar. Visserligen kan man aldrig förutse var och när en katastrof kan inträffa, men vi kan öva samverkan och lära oss rutinerna för en effektiv och rationell hantering om olyckan skulle vara framme.

Sollentuna kommun har vunnit pris för sitt säkerhetsarbete. Ni Sollentunabor ska veta att vi som ansvarar för att hantera en eventuell kris av något slag är väl förberedda för vårt uppdrag.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61