Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Unga och gamla i fokus på fullmäktige

Kjell och Marianne Tancred från boende- och anhörigrådet Ribbings backe tog tillfället i akt och ställde frågor på allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemötet den 14 mars. I vård- och omsorgsnämndens 21-punktsprogram för framtidens äldreomsorg beskrivs att andelen äldre som bor i omvårdnadsboenden och i serviceboenden ska minska. Frågan var om vård- och omsorgsnämnden verkligen tror att behoven av omvårdnadsboenden och servicehus kommer att minska i framtiden och vad man stödjer den slutsatsen på?

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan-Erik Nyberg (fp) förklarade det hela med att kommunen ska satsa på att de äldre ska bo i sina egna hem så länge som möjligt.
– Om 21-punktsprogrammet genomförs kommer behoven av särskilda boenden att minska eftersom vi på olika sätt anpassar människors vanliga boende. Visserligen kommer vi antagligen att leva längre i framtiden men vi förväntas inte bli sjukare. Vi kommer alltså att lägga fler friska år till ett längre liv, sa Jan-Erik Nyberg.
 

 

Nya ledamöter i fullmäktige. Från vänster, Allan Blomqvist (c) ersätter Mahmut Celik. Swen Bergling (kd) ersätter Sven-Bertil Geilert. Edith Nocetti (s) ersätter Carlos Ohlander.

Nedre raden, Bo Johansson (fp) ersätter Helena Bermhed. Theresia Ekekil (mp) ersätter Jeanette Belovarsky.


Buller
Mikael Berglund och Peter Ulveklint från föreningen boende mot buller i norra Sollentuna frågade vilka mål kommunen satt upp när det gäller flygbuller i Sollentuna och vilka åtgärder som identifierats när det gäller minskning av flygbullerstörningar?
Kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp) svarade att målen är att bullret inte ska överskrida nationella gränsvärden.
– Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill få bort de nattliga överflygningarna och att de mest bullrande flygplanen tas ur drift. I kommunen bygger vi nu upp egen kunskap på området och vi kommer att hålla ett antal möten för att diskutera frågan med invånarna i kommunen, sa Lennart Gabrielsson.
– Vi tycker att bullerutredningen är för vag i sina formuleringar och att den saknar tydliga mål. Vi vill att ni politiker blir skarpare i frågan, sa Mikael Berglund.

Ungdomsdemokrati
Jenny Hertzman (s) och Freddie Lundqvist (s) fick svar på var sin interpellation av kommunstyrelsens ordförande. Frågorna handlade om hur ungdomar ska bli delaktiga i kommunens politiska liv.

Torbjörn Rosdahl (m) svarade att han vill att ungdomar ska ha ett reellt inflytande i verkliga politiska processer där han själv och andra kommunpolitiker verkar. Ungdomar ska ha möjlighet att själva utforma ett forum och en process för hur de ska kunna vara med och påverka politiska beslut. Kommunfullmäktige bör inte föregripa resultaten av diskussionerna på Ungdomens dag den 8 april.

Fullmäktige återremitterade en motion från Jenny Hertzman och Roland Grip (s) om skapandet av ett ungdomsfullmäktige. Kommunstyrelsen hade föreslagit att motionen skulle avslås eftersom andra former för dialog med kommunens ungdomar är under utveckling. Alternativet till avslag var att återremittera motionen för att höra ungdomarnas egen uppfattning vid Ungdomens dag den 8 april. Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna var för en återremiss blev det fullmäktiges beslut.

Framtidens äldreomsorg
Ett enigt fullmäktige tog inriktningsbeslutet att framtidens äldreomsorg ska vara att utveckla hemtjänsten och samhällsplaneringen så att fler kan bo kvar i ordinärt boende istället för att flytta till särskilt boende.
– Hoppas det utmärkta dokumentet om framtidens äldreomsorg leder till en konstruktiv debatt, sa vård- och omsorgsnämndens avgående andre vice ordförande Christina Högmark Bergman (s).

Infrastrukturbolag
Socialdemokraterna och Sollentunapartiet ansåg att det vore bättre att vänta till den 1 juli med att överföra infrastrukturverksamheterna till Sollentuna energi AB istället för den 1 april. Miljöpartiets Peter Godlund yrkade på att försäljningssumman för vatten- och avloppsanläggningarna skulle vara 44 istället för 65 miljoner kronor.
– Det strider i förlängningen mot självkostnadsprincipen att ta ut mer för anläggningstillgångarna än det bokförda värdet. Annars stöder miljöpartiet i princip förslaget, sa Peter Godlund.

Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag som innebär att överföringen formellt sker den 1 april. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för sitt eget förslag som stöddes av sollentunapartiet. Miljöpartiet lämnade eget förslag och reserverade sig.  Vänsterpartiet yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

I samband med överföringen av infrastrukturverksamheterna beslutade fullmäktige att göra om kommunens förvaltningsorganisation för miljö- och hälsoskyddsnämndens samt bygg- och tekniknämndens förvaltningar. Mer om dessa frågor finns att läsa på sidan 4 i denna tidning.

Budgetdirektiv
Fullmäktige beslutade om budgetdirektiv för nämndernas budgetar 2006 och verksamhetsplaner 2006–2008. Majoriteten presenterade i samband med detta fem prioriterade områden med rubrikerna:

  • Ansvarsfull ekonomisk politik

  • Företagsvänligt klimat

  • God livsmiljö och ekologiskt hållbart samhälle

  • Integration och demokrati

  • Valfrihet

Nämndernas budgetförslag för 2006 med verksamhetsplaner ska vara klara senast den 10 juni i år.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61