Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna växer

Det byggs mycket i Sollentuna. Kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott har antagit ett bostadsbyggnadsprogram för 2005–2014. Mellan 300 och 450 nya bostäder per år planeras för de närmaste tio åren.

För att tillgodose Sollentunas eget och kommunens andel av regionens behov av nya bostäder behöver vi bygga omkring 250 till 300 bostäder per år. Kring denna nivå har det rått politisk enighet länge och Sollentuna har haft en jämn och hög bostadsutbyggnad jämfört med andra kommuner.

De största nybyggnadsområden som planeras och byggs är Silverdal i södra delen av kommunen, Väsjöområdet med Norr- och Södersättra i öster samt förnyelsen av Sollentuna centrum. Förutom dessa projekt pågår många mindre nybyggen och förtätningar i befintliga områden. Även nya områden för industri och handel skapas, exempelvis Kappetorp, Kronåsen och Silverdal. Nedan beskrivs de viktigaste projekten som är på gång.

Väsjöområdet

Norr- och Södersättra är det sista av kommunens stora villa- och fritidshusområden som står inför en förtätning. Området ligger vid Väsjön inom kommundelen Edsberg. Norrortsledens färdigställande 2008 skapar en viktig förutsättning för förtätning genom att Frestavägen då avlastas för genomfartstrafik och istället kan användas som huvudgata in till området. Att vattenförsörjningen måste förbättras är den andra viktiga förutsättningen. Områdets framtida form och innehåll är en öppen fråga liksom tidplanen för ett genomförande. Programarbetet för området har nyligen startat och ett samråd ska preliminärt ske till sommaren.

Edsbergs centrum enligt Equators arkitekter.


Centrala Edsberg
Edsbergs Centrum renoveras och butikslokalerna utökas och Sollentunahem uppför 54 lägenheter med beräknad inflyttning 2006. I kvarteret Eliten vid Ribbings vägs norra del byggs ett äldreboende med 48 lägenheter vilket beräknas vara klart 2006.

Kvarteret Slupen
Kvarteret Slupen ligger väster om Sollentuna sim- och sporthall. Området ska bidra till att skapa ett vackrare och mera distinkt gaturum längs Sollentunavägen. Bebyggelsen med tre bostadshus ska utformas med hänsyn till den känsliga omgivningen, till exempel den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen kring Edsbacka krog, villabebyggelsen och Amerikaskogen. Sammanlagt kan de nya bostadshusen inrymma cirka 35 lägenheter.

Östra Kvarnskogen
Nytt bostadsområde uppförs med cirka 100 småhus i anslutning till Edsberg söder om Danderydsvägen. Förskola eller skola och eventuella gemensamhetslokaler ska också rymmas inom området. Byggföretaget Folkhem bygger totalt 40 småhus med inflyttning från och med mars 2005. Småa ska bygga totalt 20 småhus och de första husen kommer att vara inflyttningsklara i början av 2006. Försäljning pågår för bägge projekten. Wihlborgs planerar lägenheter upplåtna med bostadsrätt.

Södra Falkberget
Kommunen äger villatomter i området Södra Falkberget i kommundelen Sjöberg. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse och förtätning av villabebyggelsen som är förenlig med att bevara landskapsbilden av Falkberget. Ca 40 friliggande bostadshus planeras.
 

Nybyggda småhus i Silverdal.
Foto: Anders Rolfsson.


Silverdal
Området Silverdal i den sydligaste delen av Sollentuna är det största byggprojektet som pågår i kommunen. Silverdal är ett gemensamt projekt mellan JM och Skanska som syftar till att utveckla en helt ny stadsdel som ska byggas som en trädgårdsstad och innehålla såväl bostäder som arbetsplatser. Arbetsplatser skapas inom en vetenskapspark för företagande, högre utbildning, forskning och utveckling.
Läkemedelsföretaget Pfizer bygger nu sitt huvudkontor i Silverdal. Pågående utbyggnadsetapp, som påbörjades 2001, rymmer cirka 500 bostäder. Följande etapp kommer att omfatta närmare 300 bostäder.

Sollentuna centrum
Öster om järnvägen
Detaljplaneprogramarbete pågår för östra delen av Sollentuna centrum som innebär kompletteringar med bostäder och kontor och en förändrad trafikapparat. Sollentunavägen görs om till en lokal huvudgata, försedd med alléplantering, bostäder, butiker och andra lokaler. Målet är ett levande centrum. Totalt kan centrumområdet få ett tillskott med cirka 700 lägenheter på några års sikt.

Väster om järnvägen
Detaljplanarbete pågår för Västra Tureberg. Syftet med programmet är att ersätta nuvarande Turebergsskolan med bland annat bostäder, en ny tingsrätt samt ett häkte mellan Tingsvägen och Oppegårdsstråket. Malmparken ska kvarstå som park.

Kronåsen
Lokaler för kontor, lättare tillverkning, service och utbildning i Kronåsen mellan Sollentuna och Akalla, väster om E4:an. Totalt omfattar planen ca 75 000 kvadratmeter mark för bebyggelse eller ca 150 000 kvadratmeter lokalyta. Avsikten är att Kronåsen som är väl synligt och exponerat mot omgivande trafikleder ska uppfattas som en naturlig fortsättning på bebyggelsen i kvarteret Terminalen och som en början till en framtida utveckling av Kista – Akallas bebyggelsefront mot E4.

Turebergs allé, sedd från söder.
Bild: March One Arkitekter AB


Turebergs allé
Kvarteret Traversen har sedan mer än ett halvsekel utgjort ett industriområde. Området har under det senaste decenniet varit föremål för flera översiktliga studier med syftet att skapa en allé väster om järnvägen. Allén är tänkt att sammanbinda Sollentuna centrum med Häggvik. Här ska flerbostadshus blandas med annan verksamhet. Med ökad täthet kring Turebergs allé skapas underlag för nya kvarter som idag saknas i Sollentuna, det vill säga en levande stadsmiljö med befolkade gator, torg och platser. Samtidigt kan bebyggelsen utformas så att bullret från järnvägen skärmas av till fördel för villabebyggelsen.
 

Perspektiv av Turebergs allé.
Bild: March One Arkitekter AB


Kvarteret Stinsen
I kvarteret Stinsen som ligger intill Turebergs allé planeras för en kraftig expansion av Stinsens köpcentrum.

Södra Häggvik
I kommunplanen anges Häggviks industriområde som ett av kommunens stora förtätningsområden där målet är en stadsmässig bebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Området är beläget väster om järnvägen. I dagsläget är efterfrågan på lokaler för handel stor i området. Ett planarbete pågår med inriktning mot att tillåta viss handel och samtidigt lägga fast den långsiktiga ambitionen. Planeringen ska också ta ställning till hur en bytespunkt för kollektivtrafiken ska se ut liksom hur en framtida tvärspårväg ska kunna dras fram.

Kappetorp
Cirka 1,5 kilometer väster om Rotebro samhälle, strax norr om Stäketvägen, anläggs Kappetorps industriområde. Syftet är att här lägga verksamhet som behöver stora ytor och som inte passar nära bostadsområden.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61