Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Barnet i fokus bra för familjehemsplacerade

Projektet barnet i fokus i familjehemsvården går vidare och har fått nya pengar av länsstyrelsen.
Projektledaren Stefan Heinebäck är nöjd med insatserna under projektets första år.
– Vi lyckas synliggöra de familjehemsplacerade barnen bättre nu, säger han.


Malin Ecker och Stefan Heinebäck i projektet barnet i fokus arbetar med de familjehemsplacerade barnen och deras familjer.

Projektet barnet i fokus i familjehemsvården går ut på att de familjehemsplacerade barnens intressen ska tas tillvara på ett bättre sätt. Istället för att som tidigare låta en handläggare arbeta med många typer av ärenden, däribland familjehemsplacerade barn, arbetar nu Stefan och hans kollega Malin Ecker bara med familjehemsplacerade barn.

Djupare kontakt
– Vi har fått djupare kontakt med barnen och förhoppningsvis har de fått större förtroende för oss. Eftersom vi fått möjlighet att skala bort andra arbetsuppgifter har vi fått den unika chansen att enbart fokusera på de här barnen och deras familjer.
Under året som gått har i stort sett alla barn fått en reviderad vårdplan och arbetet med överväganden, en information som går till socialnämndens politiker minst var sjätte månad, fungerar bra.

Projektgruppens personal besöker de familjehemsplacerade barnen regelbundet.
Stefan Heinebäck pratar om det tredelade föräldraskapet – de biologiska föräldrarna, familjehemsföräldrarna och socialtjänsten. Tillsammans ska dessa tre ”ben” samverka och se till att barnet får det så bra som möjligt. Projektgruppen samarbetar också med familjehemskonsulenterna, skolan, barnpsykiatrin och annan sjukvård.
Socialkontorets ledning och politiker är intresserade av projektet, liksom även andra kommuner. Det känns bra, tycker Malin och Stefan.

Hur ska eftervården se ut?
Målet är att fortsätta skapa metoder och rutiner vid placeringar och uppföljningar av dessa. Under hösten ska man bland annat arbeta med frågan om eftervård och hur den ska se ut för de barn som lämnat familjehemsvården eftersom de fyllt 18 eller flyttat hem till sina biologiska föräldrar.
– Vi hoppas kunna få ihop en fokusgrupp med ungdomar som är på väg från, eller som lämnat familjehemsvården. Vi vill bland annat veta vad socaltjänsten gjort bra och vad som behöver förbättras, säger Stefan Heinebäck.

Projektet slutar den 28 februari nästa år.

Under hösten kommer FoU Nordväst att lämna en delrapport av sin utvärdering av projektet.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61