Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Beslut om riktlinjer för byggande

Kommunfullmäktigemötet den 5 september inleddes utan att någon allmänhetens fråga togs upp. Inga frågor var anmälda.

Efter inledande upprop och meddelanden började mötet med en fråga om de förtroendevaldas ersättningar för sammanträden. Fullmäktige beslutade utan diskussioner att om ett möte pågår mindre än sex timmar ersätts ledamöterna med 450 kronor. Möten som pågår längre än sex timmar ersätts med 900 kronor. Tidigare gick gränsen vid fyra timmar.

Ett stort antal interpellationer och motioner besvarades. Tre av interpellationerna handlade om politikernas och kommunens dialog med invånarna och hur denna kan utvecklas. I majoritetspartiernas programförklaring från 2003 ingick idéer om hur kommunen ska utveckla rådslag i de olika kommundelarna. Det har skett en del rådslag om till exempel planfrågor och buller men intentionerna i programförklaringen har ännu inte uppfyllts. Miljöpartiets Peter Godlund, sollentunapartiets Ingwar Åhman Eklund samt socialdemokraterna Jenny Hertzman och Stina Bergman Ericsson fick svar på sina interpellationer av kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) och kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp).
– Jag ser stora möjligheter att vidareutveckla kontaktskapandet mellan förtroendevalda och medborgare. Webben och e-post är två viktiga och enkla redskap. Offentliga möten, arrangerade av partierna, är ytterligare ett sätt att skapa möten mellan väljare och valda. Jag anser att det i grund och botten är partierna som ska ansvara för att fler mötesplatser skapas. Vi har en representativ demokrati där partierna utgör en grundsten. Kommunen får inte överta partiernas ansvar, svarade Torbjörn Rosdahl.
– Vi har lärt oss att det är viktigt att ta emot medborgarnas synpunkter. Då blir det bättre samhällsplanering. Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Men jag hävdar att de som vill framföra sina synpunkter och påverka beslutsfattarna i Sollentuna har alla möjligheter, svarade Lennart Gabrielsson.

Framtidens bostadsbyggande
Fullmäktige beslutade om riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna för perioden 2005-2014. Kommunen ska enligt lag planera för bostadsförsörjningen och riktlinjerna ska ses över minst en gång per mandatperiod (4 år).

De inledande riktlinjerna som fullmäktige antog är

  • Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen men också ta ansvar för en proportionell andel av regionens tillväxt. Det innebär att förutsättningar ska skapas för att bygga ca 300 lägenheter per år.

  • I samband med nyexploatering eftersträvas en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, det ger variation och skapar förutsättningar för social integration. Den utgångspunkten gäller även vid omvandling, där ensartade områden gärna kan brytas av genom ändring av upplåtelseformer eller kompletteringsbebyggelse.

  • Bostäder för personer med särskilda bostadsbehov ska integreras med övrig bostadsbebyggelse. Bostadsområden ska också så långt möjligt anpassas för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

  • Marknadsprissättning ska tillämpas vid markförsäljning. En sund utveckling av byggkostnaderna ska främjas genom konkurrensutsättning och mångfald.

  • Sollentuna är positiv till nya studentbostäder, däremot anser vi att övriga ungdomars bostadsbehov i första hand ska lösas genom de successionskedjor som uppstår vid nyproduktion. Särskild strävan ska ändå finnas att förmå byggherrarna att producera små billiga lägenheter.

Oppositionspartierna (s, sp, mp, v) reserverade sig mot delar av beslutet till förmån för egna formuleringar.

Malmvägen september 2005. Fullmäktige hade en lång debatt om huruvida kommunen ska uppmuntra hyresgästerna inom Sollentunahem att bilda bostadsrättsföreningar. Majoriteten har initierat ett informationsprojekt riktat till hyresgästerna. Oppositionen tycker det är fel att använda kommunens pengar till sådana kampanjer.

Foto: C-G Gredenborg


Energiplan reviderad
Fullmäktige beslutade om en revidering av energiplanen från 1986. De nya inledande formuleringarna lyder:

  • Förnyelsebara energikällor ska användas i ökande utsträckning.

  • Energisystemet ska ha en flexibilitet som medger såväl övergång till förnyelsebara energikällor som en minskning av energianvändningen.

  • Inom kommunen ska helst ingen ny storskalig anläggning för energiomvandling behöva tillkomma.

I den tidigare energiplanen hette det under första punkten att "endast förnyelsebara energikällor får användas". Den nya formuleringen innebär alltså en uppmjukning av riktlinjerna.

Oppositionspartierna (s, sp, mp, v) reserverade sig mot delar av beslutet till förmån för egna formuleringar.

Inställt möte
Fullmäktigemötet den 26 september ställdes in. Mötet var enligt planerna ett så kallat debattmöte där ungdomars sociala situation i Sollentuna skulle diskuteras.
– Vi måste utreda frågorna om fritid, miljö och skola bättre så får vi komma tillbaka med temat vid ett senare möte, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Lithborn (m).

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61