Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Tyck till om trafiken där du bor

Foto: C-G Gredenborg

Nu har du som sollentunabo möjlighet att tycka till om trafiken där du bor. Under oktober och november kommer kommunen att genomföra sex samrådsmöten med olika geografiska fokus. På dessa möten får du träffa tjänstemän från Sollentuna gator, berörda förtroendevalda och brukare inom ditt område. Din lokalkännedom behövs för att få fram var kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder kan behövas. Mer information om detta finns i en annons på sidan 10.

Trafiksäkerhetsfrågor är ständigt viktiga och aktuella. Sveriges Kommuner och Landsting har i en debattartikel skrivit att riksdagens mål om högst 270 döda i trafiken 2007 verkar långt borta. Under 2004 omkom 480 personer, det lägsta antalet sedan 1946. Även om tendensen är dalande är det knappast realistiskt att tro att antalet omkomna ska minska med 40 procent fram till 2007.

Trafiksäkerheten i landets städer och tätorter visar däremot en mycket glädjande utveckling under senare år. Särskilt under det senaste halvåret måste minskningen av dödsolyckorna betecknas som smått sensationell. Under perioden januari-juni omkom 23 personer på det gatunät som landets kommuner har ansvaret för. Under den tidigare femårsperioden har motsvarande halvårssiffra oftast legat på minst det dubbla, tidigare ännu högre.

Nu kan man inte dra alltför stora växlar på antalet omkomna under enbart ett halvår. Men resultaten väcker förhoppningar. Vi närmar oss de drygt 50 omkomna per år som är kommunernas andel av riksdagens trafiksäkerhetsmål för 2007. Frågan är då vad det är som kommunerna har gjort för att åstadkomma en sådan förbättring av trafiksäkerheten i städer och andra tätorter?

De mest effektiva insatserna är ombyggnader som dämpar biltrafikens hastigheter där bilar kommer i kontakt med fotgängare och cyklister. Det handlar bland annat om upphöjda övergångsställen och gupp. Den positiva effekten av dessa är oomtvistad och vilar på strikt vetenskaplig grund. Den fotgängare som blir påkörd av en bil vid 30 kilometer i timmen har 90 procent chans att överleva, men bara 10 procent vid 50 kilometer i timmen.

Som alla sollentunabor noterat har vi infört 30-zoner på kommunens samtliga vägar. Undantagna är våra genomfartsleder. Många har synpunkter på att de avsmalningar som finns där 30-zonerna börjar och slutar är fula. Det håller jag med om. Planer finns att, i den takt som ekonomin tillåter, bygga snyggare konstruktioner för att markera när man passerar en 30-zon. Goda exempel på hastighetsdämpande åtgärder finns i Töjnaområdet som är den kommundel som var först med att använda 30-zoner.

Mest glädjande i det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är den extrema förbättringen av barnens trafiksäkerhet. Arbetet med att minska barnolyckorna har under lång tid inriktats på att skapa skyddade miljöer där de kan leka och ta sig till och från skolan utan att möta komplexa trafiksituationer. I Sollentuna har vi prioriterat att bygga trottoarer på de vägar som skolbarnen använder. På exempelvis Stråkvägen har trottoaren blivit mycket uppskattad av de boende i området.

Ett av de stora problemen är dock att alla inte respekterar hastighetsgränserna. Det är lätt att köra försiktigt i sitt eget område, men i andra områden har foten som sköter gaspedalen plötsligt blivit blytung. Jag hoppas att vi alla som kör bil i Sollentuna i fortsättningen respekterar hastighetsgränserna så att alla kommuninvånare säkert och tryggt kan vistas ute på våra gator och vägar.

Ta även chansen att aktivt påverka vår framtida trafikmiljö genom att delta i de kommande trafiksamråden. Har du inte möjlighet att ge din syn på plats, kan du lämna dina synpunkter på webbplatsen www.sollentuna.se under rubriken ”Tyck till om trafiken i Sollentuna”

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61