Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Turebergs framtid tar fastare former

Planförslaget för Tabellen 2 i Tureberg finns utställt i Turebergshuset.


En provisorisk idrottshall har byggts vid tågstationen i Sollentuna centrum.
Foto: Eva Nilsson.
 

Rivningen av Turebergsskolan är snart klar.
Foto: Eva Nilsson.
 

I slutet av maj hölls ett öppet möte om pågående detaljplanearbete för kvarteret Tabellen 2 i Tureberg, området kring Malmparken och Turebergsskolan. På plats i Turebergshuset för att presentera förslaget, ta emot synpunkter och svara på frågor fanns politiker och tjänstemän från Sollentuna kommun. I ”publiken” på knappt 70 personer fanns politiker, berörda fastighetsägare, hyresgäster och boende i området.

Frågor som diskuterades var att ersätta nuvarande Turebergsskolan med bland annat bostäder, ett tingshus samt ett häkte mellan Tingsvägen och Oppegårdsstråket. Förslaget om att ersätta den befintliga idrottshallen, i och med att Turebergsskolan rivs, med en ny permanent idrottshall lades fram. Placeringen föreslås vara på parkeringsområdet norr om Turebergshuset, öster om busstorget. Den permanenta idrottshallen kan vara klar till årsskiftet 2007-2008. Fram till dess byggs en provisorisk hall norr om Turebergsskolan, där Oppegårdsstråket och Tusbystråket möts. Planer finns att kombinera den permanenta idrottshallen med ett ungdomens hus.

En attraktiv stadsmiljö
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för dels en tidstålig stadsstruktur, dels en attraktiv stadsmiljö för människor som vistas i Sollentuna centrum genom att blanda funktioner och användningssätt. Syftet är även att möjliggöra för en utbyggnad av bostäder, en ny tingsrätt samt ett häkte. Malmparken ska kvarstå som park. Detaljplaneförslaget finns utställt i Turebergshusets entréplan till och med den 10 oktober. Synpunkter och förslag måste vara inlämnade till kommunen innan den 10 oktober i år. Läs mer om förslaget på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Boende och byggande, klicka vidare på aktuella plan- och byggprojekt.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61