Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Beslut om budget och verksamhetsplan

Kommunfullmäktige antog budgeten för 2006 och verksamhets- och investeringsplan för 2006-2008 den 14 november.

– Det här är den starkaste budget som jag varit med om att lägga som kommunstyrelsens ordförande, sa Torbjörn Rosdahl (m) vid sitt inledningsanförande. Kommunen har en stabil ekonomi. Inga lån och inga borgensförbindelser, och pensionsskulderna är under kontroll. Därför kommer vi att sänka skatten med 10 öre för 2006 och med ytterligare 10 öre om året för 2007 och 2008.


Kommunen satsar på förskolan 2006. Bilden är från förskolan Natura i Edsviken.

Varje gruppledare höll ett inledningsanförande där de beskrev sitt partis viktigaste frågor och sin syn på budgetförslaget.
– Vi kommer bland annat satsa på valfrihet, företagande och trygghet inför 2006. Även integrationen är en viktig fråga, fortsatte Rosdahl. Majoriteten kommer till exempel att fortsätta uppmuntra kommunala verksamheter att knoppa av och ska utreda om det finns kommunala verksamheter som konkurrerar med privata företag.

Att stimulera företagandet är det bästa receptet för att minska arbetslösheten, menar majoriteten. Därför är nyföretagande en central del i årets budget. Vi vill bland annat snabba upp arbetet med detaljplaner så att det ska bli lättare för företag att etablera sig.
– Arbetet med Tryggt och snyggt ska fortsätta under 2006 och går nu vidare till Norrviken och Viby. Tack alla ni frivilliga och fältarbetare för att arbetet med Tryggt och snyggt blivit så framgångsrikt, avslutade Rosdahl.

Barn och ungdomar prioriteras
De fyra majoritetspartierna m, kd, fp, och c ser alla ut att ha fått med åtminstone några av sina hjärtefrågor. Budgetens största satsning görs på barn- och ungdomsnämnden, som får en ökning med cirka 55 miljoner kronor. 36 miljoner går till förskoleverksamheten och 16 miljoner till skolan.

Den politiska majoriteten satsar också på fritidsverksamhet nästa år. Fritidsgårdarna Galaxen och Röda rummet får mer pengar och bygget av ungdomens hus startar 2006.
Vård- och omsorgsnämnden tillförs 32 miljoner kronor 2006. Bland annat ska 100 ersättningsplatser inom äldreomsorgen byggas och även ett nytt LSS-boende.

Efter Torbjörn Rosdahls inledningsanförande fattade socialdemokraternas gruppledare Freddie Lundqvist mikrofonen.
– Vi vill ha ett Sollentuna för alla. Solidariteten och jämlikheten håller sakta men säkert på att urholkas. Bostaden är en central del av välfärden och inte en handelsvara. Rättvisa och solidaritet innebär bland annat en jämn balans mellan upplåtelseformerna i boendet och full sysselsättning, sa Freddie Lundqvist.

Folkpartiets gruppledare Lennart Gabrielsson framhöll vikten av att bygga samhället på individens förutsättningar, inte på kollektivets.
– Det finns mycket att göra i Sveriges bästa kommun. När människor själva kan välja bland olika alternativ skapas det bättre kvalitet i olika verksamheter. Vi behöver satsa mer på områden som uppföljning, integration, arbete, trygghet och valfrihet. Vi måste lära oss att lyssna på människor i utanförskapsområden. Våld mot kvinnor är en central fråga och varför sitter så många unga i fängelse? Vi måste ta vårt vuxenansvar, sa Lennart Gabrielsson.

Kristdemokraternas Susanne Klingström Larson framhöll särskilt familjepolitiken.
– Familjepolitiken ska stödja, inte styra, familjerna. Trots skattesänkning har vi utrymme för satsningar. Nu blir det en utredning om var vi ska förlägga ytterligare en familjecentral. Om kristdemokraterna fått bestämma skulle vi redan ha haft familjecentraler i alla kommundelar. Vi behöver olika mellanformer i äldreboendet och satsningar på anhörigstöd, fler idrottsplaner och en utvecklad föreningsdrift av dessa, sa Susanne Klingström Larsson.

Sollentunapartiets Ingwar Åhman Eklund tyckte inte att det var bra med en skattesänkning.
– Kosmetiska skattesänkningar leder inte till ett starkt samhälle, det finns många behov som hellre behöver tillgodoses. Utred en överdäckning av järnvägen i Sollentuna centrum och gör ungdomens hus till ett kulturcentrum för alla åldrar. Satsa på föreningslivet och självförvaltning i skolor och äldreboenden. Våld och rasism är den viktigaste frågan att ta tag i, sa Ingwar Åhman Eklund.

Vänsterpartiets Fredrik Häggström inledde sitt anförande med att angripa kapitalismen.
– Vi lever i ett kapitalistiskt system som kan skapa rikedomar men inte fördela dem. Alla ska ha rätt till god utbildning, vård och omsorg. Vi känner en oro för ett mer egoistiskt och hårdare samhälle. Vi vill inte ha fler privatiseringar. Elever och föräldrar ska ha ett större inflytande i till exempel skolan, men den ska vara i kommunal regi. Låt tusen blommor blomma, sa Fredrik Häggström.

Vänsterpartiets budgetförslag innehöll bland annat en skattehöjning på 25 öre.
Miljöpartiets Peter Godlund framhöll klimatförändringarna i sitt anförande.
– Vi måste minska våra utsläpp, även här i Sollentuna. Vi kan se till att det finns tankställen med förnyelsebara bränslen. En bra start i livet ger goda förutsättningar för ett bra liv. God äldrevård ska vara ett prioriterat område, sa Peter Godlund.

Centerpartiets Allan Blomqvist avslutade inledningsanförandena.
– Att en miljon människor står utanför arbetsmarknaden är slöseri med resurser. Decentralisera samhället. Närhet och småskalighet är viktigt, skapa goda förutsättningar för företagen, tillåt avdrag för hushållsnära tjänster. Kulturpolitiken måste ses som en del av kommunens kärnverksamhet och fler mötesplatser behöver skapas, sa Allan Blomqvist.

Långt möte
För att slippa gå tillbaka dagen efter fortsatte fullmäktigeledamöterna mötet efter klockan 23. Efter budgetfrågan var en punkt om nya ägardirektiv för Sollentunahem på bordet med anledning av ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Punkten blev en så kallad minoritetsåterremiss och kommer att tas upp vid nästa fullmäktigemöte, den 5 december.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61