Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Demokratiseminarium med fokus på äldre

Färden från 1950-talets trögrörliga, förtroendefulla och klassröstande svenskar till 2000-talets lättrörliga och misstrogna åsiktsröstare är en dramatisk resa. Förändrat väljarbeteende innebär att den traditionella partibaserade demokratins funktionssätt inte längre kan tas för givet. Valdeltagandet sjunker, politikermisstron är stark och partierna engagerar allt färre men intresset för politik växer.

Om detta talade professor Sören Holmberg från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet på ett demokratiseminarium i början av november.

Integrations- och demokratinämnden i Sollentuna arrangerade ännu ett intressant seminarium som fick deltagarna att lyfta blicken från de vardagliga trivialiteterna och se de större sammanhangen. Nämnden har tidigare arrangerat seminarier om ungdomar och demokrati samt integrationskonferenser som gett deltagarna mycket att tänka på.


Sören Holmberg och Tomas Ohlin var uppskattade föreläsare.

Demokratiklyftor?
Nämndens ordförande Wilhelm von Essen (c) inledde seminariet med att uttrycka en viss oro för att demokratins klyftor ska öka i och med att mer och mer av den demokratiska processen försiggår med datorer och IT.
– Jag föreställer mig att det finns många äldre som inte längre är med i samhällsbyggandet i samma omfattning som dem i yrkesverksam ålder. Informationsteknologin är svår för äldre. Det finns digitala klyftor. Jag hoppas att seminariet ska ge oss lite djupare insikter i dessa frågor och att de politiska partierna även ska stimuleras till uppsökande verksamhet inför det kommande valet.

Sören Holmberg var inte orolig för någon demokratisk klyfta mellan yngre och äldre.
– De äldre tar större del i samhällsdebatten än yngre genom att läsa fler dagstidningar och se fler debattprogram i TV. Intresset för partierna minskar när dessa drar sig mot mitten, menade Sören.

Tomas Ohlin, tidigare professor i informationssystem vid Linköpings universitet, frågade hur vi kan göra det lättare för alla att vara med.
– Om vi talar om ett informationssamhälle för alla måste vi motverka de klyftor som finns. Varför inte låta kostnader för IT ingå i socialbidragsnormen?

Övriga talare under dagen var kommunfullmäktiges ordförande Douglas Lithborn (m), fullmäktigeledamoten Rolf Ericsson (m) från Seniornet och Jan Andersson, sakkunnig från civildepartementet.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61