Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Engagemang föder engagemang

Malmparken kommer att förbli park. Hur parken ska utformas ska ske i dialog med invånarna.


Vill du vara med och påverka hur Malmparken ska se ut? Kontakta Katarina Pelinska:
katarina.pelinska@sollentuna.se eller ring 579 217 40.

Under våren ordnades ett samrådsmöte där intresserade hade möjlighet att komma med förslag på hur Malmparken ska disponeras. Katarina Pelinska är landskapsarkitekt och arbetar med Malmparkens utformning och menar att samrådet inte gav den respons som var önskad. Bristen på engagemang ledde till att projektet avstannade en aning.
– Byggnationen har rullat på, men parkområdet behöver ytterligare engagemang från de boende, säger Katarina.

Kommunen har utformat en principskiss och utifrån den kan man se på olika delar av parken och den ger en bild över hur delarna kan passa in i en helhet. Anledningen till att man delar in parken i olika delar med olika funktioner är att det på så sätt blir lättare att skapa dialog.
– Det kan vara svårt att ha synpunkter och ta ställning till alla detaljer i parken vid ett tillfälle. Antagligen är det lättare att ha en dialog kring utformningen av de olika delarna av parken var för sig, menar Lars Keski-Seppälä, projektchef på kommunledningskontoret.

Katarina Pelinska betonar att kommunens principskiss visar på olika möjligheter och begränsningar i parken.
– Om man får se ett förslag på hur det skulle kunna se ut är det lättare att skapa dialog än om man utgår från scratch, säger hon.
För att detta ska vara genomförbart planerar man att vid årsskiftet sätta upp en skylt i den norra delen av Malmparken, den del som i principskissen för Malmparken domineras av en lekpark. Den ska visa kommunens förslag och det tema som kommer att prägla den nya parken. Förutom det är syftet med skylten att visa på parkens olika funktioner.
– Skylten ska informera att något är på gång, men framförallt är det ett sätt att få de boendes synpunkter och engagemang, säger Katarina.

Tanken med Malmparken är att den ska ha ett sammanhängande tema som utgörs av olika rum. Såsom parken ser ut idag uppfyller den inte de behov som finns. När man planerar den nya parken måste man därför ha i åtanke att många olika grupper, kulturer och åldrar ska kunna utnyttja parken och vara nöjda med resultatet.
– Målet är att parken ska ha hög tillgänglighet, såväl fysisk som mental. Den ska även vara hållbar på sikt och fungera ur skötselsynpunkt. Vi vill höja parkens standard och öka tillgängligheten. Dessutom är förhoppningen att kunna öka integrationen, dels mellan olika kulturer, men även mellan centrumdelen och andra delar av Sollentuna, säger Katarina.

Lars Keski-Seppälä förklarar avslutningsvis att en park är föränderlig.
– Parken kommer inte att se ut som den gör i tid och evighet. Parken måste kunna anpassas och omformas utifrån nya behov och önskemål som kan uppstå i framtiden.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61