Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna kartlägger mobbning i skolor

På www.sollentuna.se publicerar barn- och ungdomsnämnden resultatet av en mobbningsenkät som besvarats av närmare 7 000 elever i kommunens samtliga skolor.

Sollentuna kommun är först i Sverige med att mäta förekomsten av mobbning och kränkande behandling i skolorna. Resultatet av enkäter som genomförts på samtliga skolor från årskurs tre i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet presenterades den 23 november.

Tyvärr gick det att konstatera att Sollentunas skolor inte är förskonade från mobbning och kränkande behandlingar. Cirka 320 elever eller 5,7 % var mobbade i maj 2005 då enkäten genomfördes. Av dessa hade cirka 120 elever blivit mobbade i mer än ett år.

Det framkom bland annat att flickor i årskurserna 3-9 huvudsakligen blir verbalt mobbade. De blir utestängda och får rykten och lögner spridda. Pojkarna i samma årskurser utsätts även för fysiska angrepp.
– Barn- och ungdomsnämndens handlingsprogram, Trygghet och studiero, ska utgöra stommen i det kommande arbetet. Som en del i handlingsplanen samarbetar de med den svenska forskaren Dan Olweus. Han har tagit fram ett effektivt och väl utvärderat program för att förebygga mobbning i skolan på lång sikt.

Det säger majoritetsrepresentanterna i barn- och ungdomsnämnden Maria Stockhaus (m), Esbjörn Melin (fp), Swen Bergling (kd) och Maj-Britt Lindholm (c) i ett gemensamt uttalande.

På www.sollentuna.se/skola och förskola finns enkätsvaren samt Sollentuna kommuns handlingsplan för Trygghet och studiero i skolan.


Maria Stockhaus (m) är ordförande i barn-
och ungdomsnämnden. Foto: Anders Rolfsson

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61