Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vi accepterar inget våld

En ny undersökning som Rädda Barnen genomfört visar hur ungdomar själva upplever våld i sin vardag. Drygt 3 800 18-åringar som är medlemmar på internetplatsen Lunarstorm har svarat på Rädda Barnens enkät om våld.


En stor grupp ungdomar utsätts för våld i hemmet. Foto: Anders Rolfsson

Undersökningen visar att en stor grupp ungdomar utsätts för våld och hot i hemmet, i skolan och på gatan. Flickor utsätts i huvudsak för våld och hot i hemmet och i kärleksrelationer. Pojkar är mer utsatta i skolan och på gatan. Förekomsten av knivar och skjutvapen är ett hot som är ständigt närvarande bland ungdomarna.  Samma dag som jag skriver denna ledare hörde jag på radion att Brommapolisen förhindrat ett gängbråk där 13-åringar var beväpnade med knivar, yxor och fjäderbatonger.

Undersökningen visar också att en majoritet av ungdomarna vänder sig till kompisar när de utsatts för våld eller hot, istället för att vända sig till föräldrar, skolsköterskan, polisen eller andra företrädare för vuxenvärlden.

Vuxenansvar?
Även om det i undersökningen framhålls att många ungdomar gör fantastiska insatser för kompisar som utsatts för våld eller hot, anser Rädda Barnen att våldet och hoten döljs när vuxenvärlden hålls utanför. Jag tycker det är skrämmande att de vuxna hålls utanför och att barnen och ungdomarna själva hanterar vålds- och hotsituationer. Är det inte ett vuxenansvar att hjälpa barn och ungdomar att lösa konflikter och att sätta gränser? Är barn och ungdomar mogna för uppgiften att lösa situationer där våld, hot och vapen förekommer?

Svaret på frågorna är självklart nej. Det är främst vi vuxna som med hjälp av vår livserfarenhet kan hjälpa. Vi har de kunskaper och erfarenheter som kan leda barn och ungdomar rätt i sitt sökande efter hjälp genom att koppla ihop dem med polis, socialtjänst och alla andra i vuxenvärlden som arbetar professionellt med frågor rörande hot och våld. Framför allt måste vi vuxna bryta tystnaden och genom ett kraftfullt agerande visa att vi tar ställning mot våldet i samhället.

Trygghet och studiero
Skolan har också ett stort ansvar för dessa frågor. I Sollentuna har vi infört en aktivitet som heter Trygghet och studiero. Detta innebär i korthet:

Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling
Varje incident av mobbning eller kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Skolledningen ska utan dröjsmål göra polisanmälan om misstänkta brott som begås inom skolans område under skoltid.

Åtgärdstrappa
På varje skola ska det finnas ett dokument som beskriver hur skolan hanterar eventuella överträdelser av skolans och kommunens policy, en s.k. åtgärdstrappa. Denna åtgärdstrappa ska vara väl känd av föräldrar och elever.

Diskussioner om värdegrunden
Schemalagda diskussioner med alla barn/elever om värdegrunden ska regelbundet äga rum i förskola, skola och gymnasium.

Totalt drogförbud ska gälla samtliga som vistas på skolans område
Drogförbudet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika. Skolan ska informera föräldrarna vid varje överträdelse. Efter inhämtande av tillstånd från vårdnadshavare ska drogtest snarast, helst samma dag, utföras vid misstanke om att en elev använder narkotika.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid. Mobiltelefoner och/eller kameror får inte förekomma i skolans omklädningsrum.

Ställ krav
När vi vuxna ställer tydliga krav på våra ungdomar underlättar det för dem att veta vad som är rätt eller fel. Vi som arbetar i Sollentuna kommun tar Rädda Barnens undersökning på största allvar och vi arbetar outtröttligt vidare med att förbättra tryggheten i skolan. Detta ökar möjligheten till studiero vilket i sin tur innebär att fler elever går ut skolan med godkända betyg. Redan idag har cirka 92 procent av alla elever godkända betyg när de lämnar årskurs 9, men jag är inte nöjd förrän alla elever har godkända betyg och kan säga att de upplevde sin tid i Sollentunas skolor som trygg.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61