Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Klart för satsning på centrum

En timme innan fullmäktigemötet den 6 februari satt partiernas gruppledare och chattade med allmänheten på internet. Det var tänkt att pågå en halvtimme men tyvärr hängde sig systemet och de kom igång sent. Den 23 januari chattade gruppledarna efter debattmötet i fullmäktige om ungdomars situation i Sollentuna.

Inga frågor till allmänhetens frågestund var anmälda så ordförande Douglas Lithborn gick direkt på dagordningen.

Oppositionrådet Freddie Lundqvist (s) frågade kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) när motionen om en komplettering av kommunens upphandlingsregler, som lämnades in för snart ett år sedan, ska besvaras. Socialdemokraterna vill att kommunens underleverantörer ska ha kollektivavtal.
– Vi ska behandla motionen under våren men vi stödjer den inte av flera skäl, sa Torbjörn Rosdahl. Bland annat för att enskilda näringsidkare skulle kunna sättas i blockad av fackföreningar.

Gunilla Hultman (s) frågade kommunstyrelsens ordförande om in- och utfarter till Viby kommer att förbättras. Då klev istället kommunstyrelsens vice ordförande, Lennart Gabrielsson (fp), upp och svarade.
– Vi har jobbat länge med denna fråga och Vägverket har varit kallsinniga till att bygga en av- och påfart till E4:an. Man har hävdat att det skulle ”störa det nationella vägnätet”. Nu har verket fått en ny ledning som visat sig villiga att åtminstone lyssna på oss. Vi får se vad det leder till, sa Lennart Gabrielsson.

Viktiga detaljplaner
Fullmäktige beslutade anta detaljplanen för området Idrottsvägen i Norrviken. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder såväl som omsorgs- och äldreboende. Sollentunapartiet reserverade sig mot beslutet eftersom vård- och omsorgsnämnden inte är intresserade av att bygga något äldreboende i området.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan Erik Nyberg (fp) sa att nämnden inte har något emot att anta detaljplanen men att man ser andra ställen i kommunen där det är mer angeläget att bygga äldreboenden.

Ett enigt fullmäktige antog även detaljplanerna för Sollentuna centrum och Cirkusplatsen i Tureberg. Planerna innebär att en stadsmiljö kommer att växa fram med cirka 600 nya bostäder, en fördubbling av affärsytorna och parkeringsplatserna.
– Äntligen! sa kristdemokraternas Sonia Lunnergård med flera. Det här har vi väntat länge på.

Lennart Gabrielsson uppmanade alla ledamöter att ropa ett högt ja när det var omröstning.

Även ett beslut om exploateringsavtal mellan Sollentuna kommun och Sollentuna Centrum Exploaterings AB, om utbyggnad av affärscentrum och bostäder med mera, fattades i enighet.

Ungdomsråd
Vid frågan om inrättandet av ett ungdomsråd rådde däremot oenighet mellan blocken. Majoritetens förslag innebär att Sollentuna ungdomsråd, SUR, får en årlig budget på 100 000 kronor och ett tjänstemannastöd på cirka en timme i veckan.
– Ungdomsrådet behöver ett tydligare reglemente, större budget och mer tjänstemannastöd än bara en timme i veckan, sa Freddie Lundqvist. Ungdomsrådet behandlas inte med den respekt det förtjänar när de erbjuds en så här svag och otydlig lösning. Dom ska ändå ta ett ganska stort ansvar. Därför vill vi återremittera förslaget. Ge rådet en budget på åtminstone 200 000 kronor.

Arbetet med att skapa ett ungdomsråd startade efter en demokratidag för unga som hölls i september 2004. Sedan dess har en grupp engagerade ungdomar jobbat intensivt med att skapa ett ungdomsråd och att arrangera ungdomens dag vid flera tillfällen. Syftet med ett ungdomsråd är bland annat att kommunen vill få med ungdomarnas perspektiv i politiken.
– Ungdomarna är själva nöjda med detta förslag. Att förhala ärendet nu vore som att hälla en hink kallt vatten på dem. Sedan måste vi givetvis göra justeringar i framtiden när det gäller budget, tjänstemannastöd och annat, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m).

Omröstningen resulterade i en så kallad minoritetsåterremiss och blev därmed inte avgjord vid detta möte.


Denna fråga sms:ade en av ungdomsrådets ledamöter till barn- och ungdomsnämndens ordförande när beslutet om ett ungdomsråd återremitterades.

Hushållsnära tjänster
Fullmäktige beslutade även att kommunen ska skicka en hemställan till regeringen om att Sollentuna får bli försökskommun för lägre skatt på hushållsnära tjänster.
– Det går utmärkt bra idag att köpa dessa tjänster. Det är en klassfråga om man köper eller tillhandahåller hushållsnära tjänster. Jämställdheten minskar och klassklyftorna ökar med detta förslag, menade Freddie Lundqvist.
– Det råder massarbetslöshet i Sverige, alla får alltså inte vara med på arbetsmarknaden. Avdrag för hushållsnära tjänster skulle skapa många riktiga jobb, sa Allan Blomquist (c).

Beslut togs även om en ny policy för representation samt regler för gåvor till kommunens förtroendevalda och anställda.

Nästa fullmäktigemöte är den 27 mars.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61