Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny kommunplan 2008

Sollentunas nuvarande kommunplan är från 1998, den reviderades 2002. Nu har ett arbete med att ta fram en ny kommunplan startat. Den nya kommunplanen ska vara klar 2008 och då ge en bild av hur kommunen ska utvecklas och se ut i framtiden.

Enligt plan- och bygglagen ska det i varje kommun finnas en översiktsplan som redovisar de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. En kommunplan eller översiktsplan som det också kallas är ett övergripande strategiskt dokument för kommunens planering och griper därmed in i en stor del av kommunens verksamheter.

Först ny plan- och bygglag
– Det kommer med all sannolikhet en ny plan- och bygglag i början av 2008. Vi behöver vänta in den innan vi i Sollentuna beslutar om en ny kommunplan, säger Sollentunas planeringschef Anders Hallmén.

De övergripande målen i den nuvarande planen är social, ekologisk, ekonomisk och organisatorisk uthållighet för att Sollentuna på mycket lång sikt ska kunna utgöra ett hållbart samhälle.

Jungfruelig mark slut
– Nya tider ställer delvis andra krav på den långsiktiga planeringen. I dag finns det exempelvis efter Väsjöområdets utbyggnad inte längre några jungfrueliga områden som kan tas i anspråk av byggande. Det innebär att om vi i framtiden vill bygga något nytt i kommunen måste vi ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen, säger Anders Hallmén.

På mellan 15 och 20 års sikt kan antalet sollentunabor öka med cirka 12 000 personer. Det innebär att trafiknätet behöver ökad kapacitet. Hur det framtida trafiknätet ska se ut med tanke på alla förändringar i stadsbilden som är på gång blir därför en viktig fråga i den kommande kommunplanen.
– Om man har dålig framförhållning och gör fel i nuläget kan det skapa stora problem i framtiden. I dagsläget växer den andel av mark och lokaler som tas i anspråk av handeln. Detta behöver vi planerare lära oss mer om, säger Anders.

Andra områden som blir viktiga är samordningen av planer mellan Sollentuna och andra kommuner. Vatten- och energifrågor kommer att få större tyngd. Den nya kommunplanen ska även miljökonsekvensbeskrivas vilket inte skett med de tidigare översiktsplanerna.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61