Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Planer och byggande i Sollentuna

Det byggs mycket nytt i Sollentuna. Varje år tillkommer mellan 150 och 300 nya bostäder men det räcker ändå inte till för att tillgodose den stora efterfrågan. De områden som beskrivs nedan är de största byggprojekten som pågår eller som planeras.

Förutom nedastående projekt pågår många mindre nybyggen och förtätningar i befintliga områden. Även nya områden för industri och handel skapas, exempelvis Kappetorp, Kronåsen och Silverdal. Kappetorp väster om Rotebro är avsett för verksamheter som inte kan ligga för nära bostadsområden. Kronåsen ligger mellan Tureberg och Akalla, väster om motorvägen. I Silverdal i södra delen av kommunen byggs både bostäder och arbetsplatser.

VÄSJÖOMRÅDET
Norr- och Södersättra är det sista av kommunens stora villa- och fritidshusområden som står inför en förtätning. Området ligger vid Väsjön inom kommundelen Edsberg. Norrortsledens färdigställande 2008 skapar en viktig förutsättning för förtätning genom att Frestavägen då avlastas för genomfartstrafik och istället kan användas som huvudgata in till området. Att vattenförsörjningen måste förbättras är den andra viktiga förutsättningen. Områdets framtida form och innehåll är en öppen fråga liksom tidplanen för ett genomförande, inriktningen just nu är att ca 1500 nya lägenheter ska tillkomma.
Programarbetet för området startade under början av 2005. Ett programsamråd har genomförts under 2005 och nu börjar arbetet med att ta fram konkreta idéer för hur området ska byggas ut.

ÖSTRA KVARNSKOGEN
Nytt bostadsområde uppförs med cirka 100 småhus i anslutning till Edsberg söder om Danderydsvägen. Förskola eller skola och eventuella gemensamhetslokaler ska också rymmas inom området. Byggföretaget Folkhem bygger totalt 40 småhus med inflyttning under 2005 och 2006. Småa ska bygga totalt 20 småhus. Markarbetena är påbörjade och de första husen kommer att vara inflyttningsklara under 2006. Wihlborgs planerar lägenheter upplåtna med bostadsrätt.

CENTRALA EDSBERG
Det pågår en förtätning av de centrala delarna av Edsberg. I kvarteret Ellipsen vid södra delen av Ribbings väg byggde Sollentunahem nyligen 53 lägenheter. I Edsbergs centrum har butikslokalerna renoverats och utökats och ett nytt parkeringsgarage stod klart 2004. I Edsbergs centrum pågår också Sollentunahems byggnation av ca 50 lägenheter som är klara 2006. I kvarteret Eliten vid Ribbings vägs norra del byggs ett äldreboende med cirka 50 lägenheter. Även det beräknas vara klart 2006.

SOLLENTUNA CENTRUM
Kommunfullmäktige har nyligen antagit två nya detaljplaner för Sollentuna centrum med intilliggande delar av Sollentunavägen. Planen innebär kompletteringar med bostäder, kontor och affärslokaler samt en förändrad trafikapparat. Sollentunavägen görs om till en lokal huvudgata, försedd med alléplantering, bostäder, butiker och andra lokaler. Målet är ett levande centrum. Totalt kan centrumområdet få tillskott med 600–650 lägenheter på några års sikt. Byggstart sker våren 2006 under förutsättning att planerna vinner laga kraft.

SÖDRA FALKBERGET
Kommunen äger villatomter i området Södra Falkberget i kommundelen Sjöberg. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse och förtätning av villabebyggelsen som är förenlig med att bevara landskapsbilden av Falkberget. Cirka 40 friliggande bostadshus planeras.

SILVERDAL
Området Silverdal i den sydligaste delen av Sollentuna är det största byggprojektet som pågår i kommunen. Silverdal är ett gemensamt projekt mellan JM och Skanska som syftar till att utveckla en helt ny stadsdel som ska byggas som en trädgårdsstad och innehålla både bostäder och arbetsplatser. Arbetsplatserna skapas inom en vetenskapspark för företagande, högre utbildning, forskning och utveckling. Läkemedelsföretaget Pfizer bygger nu sitt huvudkontor i Silverdal. Pågående utbyggnadsetapp, som påbörjades 2001, rymmer cirka 500 bostäder. Följande etapp kommer att omfatta närmare 300 bostäder.

SÖDRA HÄGGVIK
I kommunplanen anges södra Häggvik som ett av kommunens stora förtätningsområden där målet är en stadsmässig bebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Området är beläget mellan Häggvik och Sollentuna centrum, väster om järnvägen. I dagsläget är efterfrågan på lokaler för handel stor i området. För huvuddelen av södra Häggvik har en detaljplan antagits som medger såväl bostäder, kontor som handel. För området närmast järnvägen pågår ett planarbete med inriktning mot att tillåta viss handel och samtidigt lägga fast den långsiktiga ambitionen. Planeringen ska också ta ställning till hur en bytespunkt för kollektivtrafiken ska se ut liksom hur en framtida tvärspårväg ska kunna dras fram.

TUREBERGS ALLÉ
Kvarteret Traversen har sedan mer än ett halvsekel utgjort ett industriområde. Området har under det senaste decenniet varit föremål för flera översiktliga studier med syftet att skapa en allé väster om järnvägen. Allén är tänkt att sammanbinda Sollentuna centrum med Häggvik. Här ska flerbostadshus blandas med annan verksamhet. Med en ökad täthet kring Turebergs allé skapas underlag för nya kvaliteter som idag saknas i Sollentuna, d.v.s. en levande stadsmiljö med befolkade gator, torg och platser. Samtidigt kan bebyggelsen utformas så att bullret från järnvägen skärmas av till fördel för villabebyggelsen. Planerna för området ställs ut under våren 2006.

KVARTERET STINSEN
I kvarteret Stinsen, som ligger utmed Turebergs allé, planeras för en kraftig expansion. Här pågår en stor utbyggnad av Stinsens köpcentrum.

KRONÅSEN
Väster om motorvägen kommer ett nytt område för arbetsplatser, planen blev klar 2004 och det ryms 150 000 kvm inom området. Etablering är på gång i områdets södra del.

KAPPETORP
Cirka 1,5 kilometer väster om Rotebro samhälle, strax norr om Stäketvägen, anläggs Kappetorps industriområde. Syftet är att här lägga verksamhet som behöver stora ytor och som inte passar nära bostadsområden.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61