Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Väsjöområdet tar form

Programsamrådstiden för arbetet med Väsjöområdet avslutades i höstas. Helhetsgreppet, idéer och exploateringsgrad i Väsjöplaneringen uppskattas av fastighetsägarna i området och de övergripande riktlinjerna för områdets utveckling har fått positiv kritik.

De flesta synpunkterna som kom in under programsamrådstiden handlade om enskilda intressen, rörande exploateringsfrågor som antal tomter, avstyckningar och tomtstorlekar.
Utmaningen är att ta tillvara förutsättningarna och bevara karaktären som finns i området och samtidigt åstadkomma en förtätning där många människor får möjlighet att bo i området.

Det planeras för 1500 lägenheter i blandad bebyggelse. Dessutom tittar samhällsplanerarna på förutsättningarna för att utveckla Edsbergs sportfält med moderna idrottsanläggningar. Alltsammans ska ligga mellan två nybildade naturreservat; Törnskogen med sin trolska vildmarkskaraktär och Rösjöskogen som till stora delar behållit sin karaktär från vikingatiden.

Gustavsbergsleden
Den dramatiska naturen kring Snuggtaskeberg ses av många som en karakteristisk sydlig utlöpare av Törnskogen som borde bevaras. Det har lett till ett omprövande av Gustavsbergsleden som en naturlig gräns mot ett blivande naturreservat. Kommunen föreslår nu ny bebyggelse norr om Gustavsbergsleden i anslutning till befintlig villabebyggelse. I gengäld föreslås berget ingå i reservatet.

Kraftledningen
I de planer som Svenska Kraftnät har för att kapacitetsförstärka och säkra Stockholms elförsörjning ingår att byta den befintliga 220-kilovoltsledningen, samt en ledning av samma typ i Täby/Danderyd, mot en 400-kilovoltskabel från Hagby till Danderyd. Tidplanen är osäker men förslaget innebär att planer bör finnas för att utnyttja kraftledningsgatan för bostadsbebyggelse i framtiden. Ett stråk genom området för en kabel bör också reserveras även om sträckningen ännu inte är beslutad.

Väsjön
I stort har idén om att göra Väsjön till områdets centralpunkt, där bebyggelsen tillåts krypa nära samtidigt som stranden görs tillgänglig, mottagits positivt. Kommunen kommer att fortsätta planera för en lite kraftigare bebyggelse kring sjön, men med stor hänsyn till den befintliga villabebyggelsen.

Idrottstaden
Få synpunkter har kommit på idén att utveckla Sportfältet, bortsett från slalomklubben som starkt värnat om sina möjligheter att fortsätta sin omfattande verksamhet och gärna få möjligheter att utveckla skidområdet. Kanske känns tankarna i övrigt inte riktigt aktuella eller tillräckligt konkreta. Då missar man att det som nu görs vid planeringen av bostäder runt Väsjön för alltid kommer att vara en förutsättning för utvecklingen av aktiviteter runt fältet. Därför är det viktigt att fortsätta diskussionen om områdets framtida potential.
En tänkvärd synpunkt som framförts är att utnyttja områden i anslutning till fältet för bostadsbebyggelse, men får det begränsa utvecklingen för idrotten?

Grönstråk
Planeringen för Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat pågår parallellt med planarbetet. Sambanden mellan de blivande naturreservaten ses av många som en viktig fråga att behandla i det fortsatta arbetet.

Fjäturen
Var bebyggelse i anslutning till Fjäturen ska uppföras är en fråga som efter programsamrådet fortfarande känns öppen. Det finns många synpunkter med stor spännvidd. En fråga som det alltid finns skäl att ställa är om det är det absoluta avståndet till vattnet eller hur man placerar ny bebyggelse som avgör hur man bäst bevarar kvaliteten runt vattnet. Det finns behov av att fortsätta diskussionen ett tag framöver.

Trafik
Att tidigt förbättra kollektivtrafiken till området anser bland annat länsstyrelsen som en viktig åtgärd. Kommunen kommer att inleda samtal med SL.

Hög säkerhet i Väsjöområdets framtida VA-nät
Numera är det Sollentuna Energi affärsområde vatten som sköter utbyggnaden och förvaltningen av vatten- och avloppsnätet i kommunen.

En gång i tiden ansågs Edsberg vara ett perifert område. Därför är de nuvarande vattenledningarna för små för att försörja det blivande Väsjöområdet.
– Vi planerar att ge Väsjöområdet två eller tre tillförselledningar av dricksvatten. Att ha fler tillförselledningar ger större säkerhet vid driftsstörningar. En östlig ledning byggs ut från Danderydsvägen till Mellansätra och en eller två ledningar är tänkta att komma in i området väster om Väsjön, säger Leif Widegren på Sollentuna Energi, affärsområde vatten.

Ledningen från Danderydsvägen ska enligt planerna dras genom Rösjön.
– Fördelen med en sådan lösning är att vi slipper göra fula ingrepp i de värdefulla skogsområdena på vägen upp mot Väsjön.

VA-verksamhetens ekonomi är starkt reglerad genom lagstiftning. Kommunen eller energibolaget kan inte använda ett eventuellt överskott härifrån till andra verksamheter och avgifterna får inte vara högre än att de täcker kostnaderna. VA-verksamheten i Sollentuna har inga större skulder, vilket är ett gynnsamt läge.

Leif Widegren räknar grovt med att utbyggnaden av VA-nätet kommer att kosta omkring 15 miljoner kronor, vilket till viss del bekostas av fastighetsägarna i området genom anläggningsavgifter och till viss del av hela VA-kollektivet genom förbrukningsavgifterna.
– För en normal villatomt kan det handla om cirka 120 000 kronor i anläggningsavgift för att ansluta sig, säger Leif.

I anläggningsavgiften ligger förutom kostnader för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna i området även sådant som vattenverket i Görväln och avloppsverket i Käppala på Lidingö. Utbyggnaden av VA-nätet kan sätta igång när detaljplanerna är klara i början av nästa år.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61