Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vi kör för fort!

Sollentunaborna kör för fort på lokalgatorna! Det är den samlade åsikten från de medborgare som deltagit i Sollentunas trafiksamråd 2005.

Nu har Sollentuna gator sammanställt alla synpunkter som kommit fram under samråden och värderat dem. Cirka 500 skriftliga synpunkter och förslag har kommit in.

Efter en trafiknätsanalys i Töjnan 2001-2002 infördes 30-zoner på alla lokalgator och man anlade hinder för att sänka hastigheten. 2004 beslutade fullmäktige att 30-zoner skulle tillämpas enligt samma princip i hela kommunen. De sex samrådsmöten som hölls i höstas var ett sätt att följa upp vad sollentunaborna tycker om 30-zonerna och var de anser att det finns trafikfarliga miljöer. Totalt deltog 187 personer i mötena. 430 synpunkter kom också in via kommunens webbplats.

Fler hinder
– Den vanligaste synpunkten var att bilister på lokalgator inte respekterar 30-gränsen. Man vill ha fler åtgärder för att bilisterna ska sänka farten, säger Harald Nyblin, chef för Sollentuna gator.

Synpunkterna har grupperats på tre olika sätt: problem för oskyddade trafikanter, problem för fordonstrafikanter samt problem i bomiljö/trygghet. Man har också angett om problemen berör få eller många personer. Sedan har alla problemplatser, totalt 363 stycken, prickats in på en karta.

De åtgärder Sollentuna gator rekommenderar är t. ex. att bygga ut antalet gång- och cykelvägar, att göra gatan smalare på de ställen där bilister kör för fort eller att anlägga platågupp, som föredras framför brantare gupp av ambulans, räddningstjänst och många handikappgrupper.

Oskyddade trafikanter
– Oskyddade trafikanter och skolbarn är de grupper vi tycker det är viktigt att prioritera, säger entreprenadingenjör Åke Esberg, som berättar att trafikmiljön runt skolor ofta upplevs som stökig när föräldrar ska hämta och lämna sina barn.

Sollentuna gator har en budget på tre miljoner om året under tre år för att öka trafiksäkerheten på lokalgatorna. Det finns också möjlighet att söka statsbidrag som kan öka på kassan och göra det möjligt att utföra åtgärderna i snabbare takt. Konkurrensen om bidragen är dock stor.

Nu måste bygg- och tekniknämnden besluta var arbetet ska börja och vad som ska prioriteras. På sitt sammanträde den 21 februari ska nämnden att ta ställning till ett förslag. 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61