Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Medicinska tester utan djurförsök

Ett centrum för testning av kemikalier där man inte behöver använda djurförsök. Det vill Expertrådet med samarbetspartners skapa i Silverdal Science park. Därför söker man nu två miljoner kronor från den statliga myndigheten Vinnova för att skapa Silvertest.

Målet för Silvertest, den nya verksamheten i Silverdal, är högt satt. Det är tänkt att den ska bli ett nav för djurfria testmetoder, och allt som är relaterat till detta, i hela Stockholmsområdet. Meningen är att regionen ska bli världsledande inom forskning, utveckling, utvärdering och tillverkning av cellbaserade metoder för att testa giftigheten hos kemikalier.
– I ett tioårsperspektiv är detta ingen omöjlighet att uppnå. Det finns en stor koncentration av forskare och företag i Mälardalen som forskar fram eller behöver denna typ av tester. Syftet är att testerna ska kunna användas inom industrin, främst läkemedelsindustrin, säger Erica Toft, projektledare och VD på Expertrådet AB i Silverdal Science Park.
I december förra året fick Expertrådet och Silverdal Science park, ett bidrag från Vinnova inom satsningen Vinnväxt 2005, som vill främja strategiska tillväxtidéer. 100 000 kronor delades då ut till tio olika projekt i landet, varav Silverdal var ett.

Vinnova ansåg vidare att det behövs en kraftsamling om Sverige ska lyckas ta fram internationellt konkurrenskraftiga metoder för bioforskning och att den bästa platsen för en sådan kraftsamling skulle vara i stockholmsregionen, där det finns både forskare, laboratorier och potentiella kunder.

Den första fasen i projektet med att undersöka förutsättningarna för ett testcentrum i Silverdal pågår fram till i april i år. Nyligen har man hållit en workshop för att slå fast den vidare inriktningen för arbetet och därefter ska en ny ansökan skickas in till Vinnova. Denna gång söker man en miljon kronor om året under två år för att arbeta vidare mot målet.
Bakom satsningen står även Sollentuna kommun, JM och Skanska samt Stiftelsen forskning utan djurförsök, som också kommer att bidra med pengar.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61