Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Positivt resultat 2005 måste vårdas

Det ekonomiska resultatet för samtliga kommuner i Sverige uppgår till plus 8,5 miljarder kronor 2005 enligt de preliminära boksluten. Det är det bästa resultatet på många år och cirka 6 miljarder kronor bättre än 2004. Om extraordinära poster läggs till, främst realisationsvinster, uppgår resultatet till drygt 11 miljarder kronor.
Sollentuna kommun hade ett överskott på 200 miljoner kronor 2005. När de extra ordinära posterna tas bort är överskottet 70 miljoner kronor. En extraordinär post är i vårt fall försäljning av mark. Dessa pengar använder vi för att bygga nya skolor och äldreboenden. Vi har bestämt att aldrig använda intäkter från markförsäljning till den dagliga driften. Sollentuna kommuns ekonomi är i grunden god. Vi har inga lån och knappt några borgensåtaganden. Vi har dessutom en slant på banken som täcker pensionsskulden.
En viktig förklaring till resultatförbättringen 2005 är att statsbidragen till kommunerna ökade. En annan förklaring är en återhållsam kostnadsutveckling. Statsbidrag är inte enbart positivt eftersom de oftast är riktade vilket innebär att vi kommunpolitiker inte får använda pengarna där de gör bäst nytta enligt vår mening. Statsbidraget betalas bara ut om vi följer de villkor som regeringen satt upp. Vi anser att det komunala självstyret då sätts ur spel.

God ekonomisk hushållning
Det samlade överskottet ligger ungefär i linje med tumregeln för god ekonomisk hushållning. Kommunerna behöver ha ett överskott på minst 7 miljarder kronor per år för att kunna hantera bland annat de kostnadsökningar, i form av pensionsutbetalningar och äldreomsorg, som följer när 40-talisterna går i pension. Sollentuna behöver ungefär 20 – 25 miljoner kronor per år för att värdesäkra kapitalet.
Ilmar Reepalu som är ordförande i Svenska Kommunförbundet säger att det är mycket bra för Sverige med den positiva trend som vi nu är inne i. Förtroendet för kommunerna som välfärdsproducenter är beroende av att ekonomin sköts på ett bra sätt. Det överskott vi nu har uppnått ger ett välkommet reformutrymme som kan förbättra välfärden för många.
Sollentuna genomförde tuffa besparingar tre år i rad och dessutom en skattehöjning 2003. Det är nu angeläget att behålla greppet om ekonomin. I vissa kommuner kan det finnas ett visst utrymme för att utöka verksamheten, medan det i andra kommuner finns skäl till en fortsatt restriktivitet.
I de fall det finns ett utrymme att utöka verksamheten kan de också redan vara intecknade i budgeten för 2006. I budget 2006 sänktes kommunalskatten med 10 öre i Sollentuna. När nu vårt arbete med budget 2007 just har påbörjats planerar vi att fortsätta skattesänkningen med minst 10 öre per år de kommande åren.
För flertalet av kommunerna kommer det även fortsättningsvis i hög grad att handla om att omstrukturera, effektivisera och prioritera befintlig verksamhet för att få ekonomin att gå ihop, eller för att få råd med nya satsningar. Detta gäller i allra högsta grad för Sollentuna. Utgångsläget är dock bättre än tidigare. Det är bra att bo i Sollentuna.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61