Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ungdomsrådet konfirmerat


Hanna Jansson och Katarina Stejer, ordförande respektive vice ordförande i Sollentuna ungdomsråd, informerade fullmäktigeledamöterna om ungdomsrådet.

Fullmäktigemötet den 27 mars inleddes med att Hanna Jansson, ordförande i Sollentuna ungdomsråd, och Katarina Stejer, vice ordförande, berättade vad rådet gjort hittills och vad man tänker göra den närmaste framtiden.
Cirka 15 av ungdomsrådets medlemmar, som bland annat utses av elevråden i kommunens skolor, väntade på att beslutet om rådets formella inrättande skulle fattas. Vid förra fullmäktigemötet återremitterades frågan på grund av att minoritetspartierna ville ge rådet ett starkare tjänstemannastöd och bättre ekonomiska resurser. Nu blev det som majoriteten ville och fullmäktige beslutade att inrätta ett ungdomsråd som referensorgan underställt kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden svarar för rådets administration, tjänstemannastöd och kostnader (beräknade till 100 000 kronor per år). Initiativet till ett Sollentuna ungdomsråd togs när integrations- och demokratinämnden höll sin demokratidag på Edsvik hösten 2004.
Till allmänhetens frågestund var två frågor anmälda. Margit Tiberg undrade när kommunen blir ersättningsskyldig om en äldre person halkar och skadar sig på en allmän plats. Margit Tiberg beskrev ett fall i gångtunneln till Norrvikens station där en äldre kvinna på grund av dålig vinterväghållning halkat och skadat sig.
Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) svarade att kommunen lämnar dessa skadeståndskrav till sitt försäkringsbolag för bedömning och att det i detta fall inte rörde sig om dålig vinterväghållning.
Margit Tiberg ansåg att ärendet fått ett skamligt handhavande.

Glöm inte Vallen
Lars Glimbert frågade varför kommunen inte tar med möjligheten att utveckla Sollentunavallen när man satsat 1,5 miljoner kronor på att utreda förutsättningarna för en idrottsstad vid Edsbergs sportfält.
- Efterfrågan på idrottsanläggningar är stort och vi planerar för att expandera idrottsverksamheten. Vi bedömer att Sollentunavallen kommer att vara kvar som idrottsplats och har därför satsat på att täcka över hockeyrinken och belägga bandybanan med konstgräs de delar av året när den inte är isbelagd, sa kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp).

Hedersrelaterat våld
Sollentunapartiets Ingwar Åhman Eklund ställde i en interpellation frågor om hedersrelaterat förtryck och våld till socialnämndens ordförande Mats Linder (fp). Frågorna handlade om hur socialnämnden arbetar med detta.
– Utgångspunkten vid mötet med dem som anmäler att de utsätts för hedersrelaterat våld är att lita på anmälarens uppgifter. I höstas arrangerade vi två seminarier om hedersrelaterat våld och förtryck för personal på skolor, fritidsgårdar och socialtjänst. Seminarierna var kopplade till teaterföreställningen Elektras bröder. FoU-Nordväst, åtta kommuner nordväst om Stockholm, har tagit fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete med flickor som utsatts för hedersrelaterat våld eller hot i hemmet, svarade Mats Linder.

Budgetdirektiv för 2007
Fullmäktige beslutade om budgetdirektiv för 2007. Barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får enligt direktiven en liten ökning av sina ekonomiska ramar. De övriga nämnderna får oförändrade ramar.
I majoritetens budgetdirektiv för 2007 antyds att Sollentuna kommuns goda ekonomi sannolikt ger utrymme att sänka skatten 2007, utöver den redan aviserade skattesänkningen på 10 öre per hundralapp.
Socialdemokraterna, sollentunapartiet och miljöpartiet reserverade sig och vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Integrationspolitiskt program
Ett enigt fullmäktige antog ett integrationspolitiskt handlingsprogram som ska gälla för samtliga nämnder. Fullmäktige rekommenderar även att de kommunala bolagen ska anta programmet. Av programmet framgår det att integration är något som berör alla och det lyfter fram visioner för fem områden.
• Demokrati och attityder
• Barn och ungdomar
• Vuxna
• Fysisk planering/boende
• Kultur och fritid

Tyst minut
Fullmäktigeledamoten Alf G Eriksson (s) och ersättaren Birgitta Ohly (m), bägge nyligen avlidna, hedrades med en tyst minut.
Roland Grip, socialdemokraternas tidigare gruppledare och oppositionsråd, avtackades, han avgår på grund av hälsoskäl.
I sitt sista anförande påpekade Roland Grip avsaknaden av redovisning och uppföljning av kommunens större byggprojekt. Även kommunrevisionen har uppmärksammat brister i uppföljningen.
– Jag håller med om att uppföljningen kan och ska bli bättre, så vi har samma ambition från majoriteten som interpellanten, svarade Lennart Gabrielsson.
Nästa fullmäktige hålls den 24 april.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61