Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vad tycker medborgarna om Sollentuna?

Fram till den 24 april pågår en medborgarundersökning i Sollentuna. Undersökningen utförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av kommunledningen.
– Syftet är att få ett underlag i kommunens fortsatta arbete med att göra Sollentuna ännu bättre för den som bor här, säger Eva Carlsson, utredare på kommunledningskontoret i Sollentuna.

Medborgarundersökningen är indelad i tre olika delar. Den första delen behandlar kommunen i stort. I denna del får deltagarna bland annat besvara frågor om vad man tycker om kollektivtrafiken, miljön och det kommersiella utbudet. Den andra delen av undersökningen handlar om kommunens verksamheter och hur de uppfattas. Här finns till exempel frågor om barnomsorgen, skolan, renhållningen och räddningstjänsten. Alla deltagare i undersökningen uppmanas att besvara frågorna om hur de uppfattar verksamheterna. Det är alltså inte bara den som till exempel har barn i skolan som ska svara på hur man uppfattar skolorna i Sollentuna.

Den tredje delen av undersökningen handlar om vilket inflytande kommunmedborgarna anser att de har. Frågorna här rör till exempel tillgänglighet till politiker, information och öppenhet och möjlighet att påverka.

1000 personer i kommunen har fått undersökningen hem i brevlådan och svarstiden sträcker sig fram till den 24 april. Svaren sammanställs av Statistiska centralbyrån och resultatet kommer att publiceras på www.sollentuna.se under sommaren.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61