Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Så tycker medborgarna och företagarna om Sollentuna

Statistiska centralbyrån, Svenskt näringsliv och tidskriften Fokus har gjort varsin undersökning där de på olika sätt jämför kommunerna i landet. Sollentuna får höga betyg i alla tre.

Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) är glad åt resultaten.

– Visst finns det områden där kommunen kan bli bättre, konstigt vore det annars, men jag tycker att undersökningen visar att Sollentuna är på rätt spår. Jag vill poängtera att de goda omdömena bland annat är resultaten av ett lagarbete av kommunens tjänstemän och förtroendevalda.

Tillgängligheten är en viktig förbättringsfaktor enligt Torbjörn Rosdahl. En nyinflyttad företagare han pratade med för en tid sedan var så fascinerad av att det gick så lätt att få tag i kommunalrådet i Sollentuna på telefon. Det hade han aldrig lyckats med i den kommun han tidigare bodde i.

– Vi lyssnar på invånarnas önskemål, även på företagarnas. För övrigt tror jag att valfrihet, låga skatter och en god kommunal service är viktigt, säger Torbjörn Rosdahl.

Enligt oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s) kan kommunpolitiken bara i mindre omfattning påverka resultaten i denna typ av undersökningar.

– Faktorer som att Sollentuna har en fördelaktig socioekonomisk struktur med hög utbildningsgrad och låg arbetslöshet samt ett fördelaktigt geografiskt och kommunikationsmässigt läge är av större betydelse. 

Enkät i 35 kommuner
Sollentuna är en bra plats att leva och bo på tycker sollentunaborna visar den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomförde i 35 av landets kommuner under våren 2006. Syftet var att undersöka hur respektive kommuns invånare mellan 18 och 84 år upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar samt hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Deltagarna i enkäten kunde förutom att svara på alla frågor även lämna egna synpunkter på tillståndet i sin kommun. Många av synpunkterna från Sollentunas deltagare handlade om brister i trafiksäkerhet och skötseln av kommunens vägar, buller, brist på förskoleplatser, hyresrätter och avfallsstationer samt önskemål om fler och bättre äldreboenden.

SCB rangordnade inte de deltagande kommunerna. Mer om medborgarundersökningen finns att läsa på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Aktuellt eller på webbplatsen www.medborgarundersokning.scb.se. 

Tredje bästa näringslivs-kommunen
Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv placerade Sollentuna på en hedrande tredjeplats i sin senaste rankning av Sveriges företagsvänligaste kommuner.

I år rankades Vellinge i Skåne som nummer ett och Danderyd som nummer två. På fjärde plats kom Solna som låg först förra året. Sollentuna brukar ligga bland de fyra främsta i denna undersökning.

Rankningslistan baseras främst på enkätsvar från 38 000 företag, men också på statistiska fakta över bland annat kommunernas utbildningsnivå, företagande och marknadsförsörjning. Enkäten sköttes av Demoskop som på Svenskt Näringslivs uppdrag frågat minst 200 företagare i varje kommun. Undersökningen gjordes under september – december 2005.

Hela Svenskt Näringslivs rankinglista finns på databasen www.kfakta.se. Där kan man också se hur varje kommun placerat sig för de enskilda rankingfaktorerna.

Vad är förklaringen till att Sollentuna alltid hamnar bland de mest företagsvänliga kommunerna?

– Sollentuna är en välskött och väl fungerande kommun med ett attraktivt läge, nära en stor marknad och med bra kommunikationer. Att Sollentunaföretagen är framgångsrika hjälper också till, säger kommunens näringslivssekreterare Ola Mårtensson. 

Tidskriften Fokus rankar kommuner
Med hjälp av 30 olika kriterier har tidskriften Fokus rankat Sveriges alla 290 kommuner. När allt från skattesatser och huspriser till dagisköer och självmordsfrekvens vägts in toppas listan av Skånska Lomma. Sollentuna hamnade på en hedrande tiondeplats. Källorna är statistik från bland annat Statistiska Centralbyrån, Folkhälsoinstitutet, Nyföretagarbarometern Jobs and Society NyföretagarCentrum, Skolverket, AMS, Riksidrottsförbundet, Svenskt Näringsliv Kommunranking 2005.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61