Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Denna politik vill partierna föra de kommande fyra åren

Centerpartiet

Förskola
I centerpartiet menar vi att det är familjerna som ska välja den barnomsorg som passar de egna behoven bäst. Barn liksom familjer är olika. Därför behövs flera olika förskoleformer. När det gäller förskolan är det kvaliteten som betyder något för oss, inte vem som driver den. Valfrihet och mångfald är våra ledstjärnor. Vi vill verka för mindre barngrupper och välutbildad personal.

Skola och utbildning
Vi vill att skolans resurser ska styras så att elevernas kunskaper sätts i första rummet. Varje enskild elev har rätt till trygghet. Nolltolerans mot mobbning ska tillämpas. Önskemål att bilda kommunala friskolor ska stödjas och uppmuntras. Vi vill också att skolelever ska tränas i entreprenörskap. Gymnasieskolorna ska samverka med näringslivet för att åstadkomma en flexibel lärlingsutbildning.

Samhällsbyggnad
Vi bör bygga cirka 300 nya bostäder per år. Det kan ske samtidigt som vi värnar grönområden. Kommunen ska medverka till att det i alla kommundelar finns grundläggande samhällsservice. Koncentrationen av dagligvaruhandeln till stora köpcentra har lett till att utbudet av varor och tjänster minskat i vissa kommundelar. Detta problem bör uppmärksammas i samhällsplaneringen.

Miljö och hälsa
Vi menar att våra grönområden är ytterst viktiga för friluftslivet och miljön. Dessa gröna lungor måste bevaras. Partikelutsläpp från framför allt biltrafiken är en hälsorisk. Vi vill arbeta för att minska behovet av biltransporter och påskynda övergången till miljövänliga bränslen. Buller från E4, järnvägen och flyget stör många i kommunen. Vi vill agera med kraft för att minska bullret.

Kultur och fritid
Ungdomens hus var ett av våra förslag i förra valet. När det nu byggs vill vi att det fylls med aktiviteter med bredd. Barn och ungdomar måste ha god tillgång till utbildning på kulturområdet. Vi slår därför vakt om kulturskolan. Vi vill ha bibliotek, särskilt för skolelever, och goda möjligheter att utöva idrott i alla kommundelar. Vi vill utveckla området i norra Edsviken till en kulturpark.

Socialtjänst

Centerpartiet menar att det är det förebyggande arbetet som i längden ger resultat. Den samverkan som sker inom familjecentralen ser vi som ett viktigt område för detta. Vi vill att systemet med familjecentraler byggs ut i kommunen. Frivilliga krafter gör också stora insatser. Stöd till frivilligorganisationer som exempelvis kvinnojouren är det också viktigt att fortsätta med.

Vård och omsorg
De äldre måste få ökad makt över sina liv. Den som önskar ska kunna byta till en annan utförare. Kommunen ska säkerställa att det finns olika utförare som arbetar i konkurrens och ha en fortlöpande aktiv kontroll över kvaliteten. Par med olika stort hjälpbehov ska få möjlighet att fortsätta leva tillsammans med hjälp av ett flexibelt stöd från kommunen. Vi ska arbeta för bättre anhörigstöd.

Integration och demokrati
Centerpartiet vill att alla ska ges möjlighet att ta ansvar för sin framtid. Förståelsen mellan människor med olika bakgrund behöver öka. Personer från andra språkområden måste ges stöd, bland annat via ”faddrar”, för att lättare inlemmas i samhällsgemenskapen. Viktigast är dock att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Då får de känna den trygghet som ett riktigt jobb innebär.

Folkpartiet

Förskola
Rätt till förskoleplats i närområdet vid önskad tidpunkt. Stärka det pedagogiska arbetet och stimulera aktivt jämställdhetsarbete, som genomsyrar hela förskolan. Minska barngrupperna.
Stärka föräldrarnas rätt att välja förskola och påverka verksamheten. Stöd till föräldrar som vill skjuta upp förskolestarten för barn under tre år efter föräldrapenningperioden. Förbättrad kvalitetsredovisning.

Skola och utbildning
Läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet med tidig uppföljning. Bättre stödinsatser till elever som inte uppnår målen i svenska och matematik. Mer individanpassad undervisning för barn med särskilda behov. Höja läraryrkets status. Nolltolerans mot mobbning, ordningsbetyg för bättre klassrumsmiljö. Student-, yrkes- eller lärlingsexamen på gymnasiet. Fler val i vuxenutbildningen. Bättre öppen kvalitetsredovisning.

Samhällsbyggnad
Goda bostadsmiljöer, resurshushållning och återvinning. Säkrare vägar, bättre belysning och mer grönska i stadsbilden. Göra Sollentuna tillgängligt för alla. Bygga både egnahem och flerbostadshus med god arkitektur. En tyst sida i nya bostäder. Nya lägenheter på hus med platta tak. Den som slår sönder och vandaliserar ska betala, inte vi andra.

Miljö och hälsa
Minska bullret genom ny vägbeläggning och annan modern teknik. Stödja bullerföreningens arbete. Naturreservat i Rösjön och Törnskogen. Förbättra sjöarnas vattenkvalitet. Fortsätta miljöanpassa kommunförvaltning och entreprenörer. Sophämtning för metaller, fler återvinningsstationer. Bättre avloppshantering. Minskat bilberoende och samordnade kommunala transporter. Satsa på miljöinformation.

Kultur och fritid
Behålla Sollentunavallen och utveckla idrottsstaden på Edsbergs sportfält. Fler fotbollsplaner med konstgräs. Utveckla Stallbacken och Edsbergs slott med park. Bokbil för barn. Stärka kulturskolan och bibliotekets samarbete med gymnasium och vuxenutbildning. Fylla Ungdomens hus med innehåll som ungdomarna önskar. Stimulera föreningar att behålla tonåringar som ledare och aktiva. All ungdomsverksamhet drogfri.

Socialtjänst
Fler familjecentraler. Ökade insatser för att minska våldet mot kvinnor. Utveckla det förebyggande arbetet inom all hälsovård för barn och familjer. Ökade insatser för psykiskt funktionshindrade. Förebyggande folkhälsoarbete med bland annat information om alkoholhälsorisker. Ökat samarbete mellan skola och socialtjänst för att tidigt hjälpa barn i farozonen. De som kan arbeta ska ha jobb i stället för bidrag.

Vård och omsorg
Allas möjlighet till ett oberoende och utåtriktat liv är målet . Två nya äldreboenden Seniorbostäder. Nya LSS-bostäder i takt med efterfrågan. Bättre stöd till anhörigvårdare. Höjd matkvalitet i verksamheterna. Utveckla seniorträffarna, väntjänsten och samarbetet med pensionärs- och anhörigorganisationer. Stimulera personalens kompetensutveckling. Öppna redovisningar av utförarnas kvalitet för ökad valfrihet.

Integration och demokrati
Ett individuellt program för nyanlända, där svenskundervisning varvas med praktik. Stöd till läxhjälp i invandrartäta områden. Försök med självförvaltning i hyreshus. Motverka alla odemokratiska krafter. Bättre gatubelysning, mindre skadegörelse. Nolltolerans mot sexuella trakasserier, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Fullfölja bostadsrättsombildningen och bygga nya lägenheter för pengarna.

Kristdemokraterna

Förskola
Kristdemokraterna vill fortsätta att förbättra kvalitén inom förskolan genom att bland annat se till att gruppstorlekarna blir mindre. Vi vill också få fler valmöjligheter för föräldrar, till exempel ett kommunalt vårdnadsbidrag på cirka 6000 kr/månad och barn till föräldrar som vill ordna sin barnomsorg på annat sätt än genom förskolan.

Skola och utbildning
Kristdemokraterna var pionjärer i Sollentuna för friskolor. Vi ser positivt på fler alternativ. Införande av trygghetskontrakt mellan föräldrar, elever och skolan samt skriftlig information om ordning och uppförande. Hyressättningen av skollokaler behöver ses över. Tidig kontakt med näringslivet både på grundskolenivå och på gymnasienivå. Ett lärlingssystem införs på gymnasienivå.

Samhällsbyggnad
Kristdemokraterna vill fortsätta arbeta aktivt för ett positivt företagsklimat. Ta tillvara på entreprenörsskap och underlätta för företagande. Sollentunahem ska vara kvar som kommunalt bostadsbolag. Upprustning av Malmvägsområdet är prioriterat. Utveckling av Väsjöområdet och sportfältet. Sollentunavallen bevaras och området utvecklas till ett ännu mer attraktivt område.

Miljö och hälsa
Den kommunala fordonsparken ska successivt ersättas av miljöanpassade bilar. Vi vill bygga ut gång- och cykelvägnätet. Upphandling av ekologiska livsmedel till förskolor/skolor/äldreboende prioriteras samt lyfta fram miljöaspekterna i all kommunal upphandling. Kartlägga och planera för ”tysta zoner”. Öppna södra entrén på Häggviks station, etablera Stockholm Nord som en fjärrtågsstation och driva på utbyggnaden av tvärbanan.

Kultur och fritid
Kulturell mångfald med många utförare. Särskilt lyfta fram kultur för barn och ungdom. Musikskolan/kulturskolan ska stimuleras och utvecklas. Föreningsliv som t. ex. idrottsrörelse och kyrkor stimuleras. Uppmuntra en jämställd fördelning av idrottstider och ge handikappade samma möjligheter till idrott. Kultur och fritidsområden ska vara rök- och drogfria.

Socialtjänst
Familjecentraler bör byggas ut med samlad kompetens och olika insatser för att stärka familjen. Ett särskilt stöd ska ges till utsatta familjer genom uppsökande verksamhet. Det förebyggande alkoholarbetet i skolorna prioriteras. Unga brottslingar ska erbjudas samhällstjänst inom ideella organisationer. Ökat stöd till ideella kvinno- och mansjourer.

Vård och omsorg
Antalet mellanboenden ökar, en form där äldre har ett eget boende men ändå har möjlighet till viss service. En värdighetsgaranti utvecklas inom äldreomsorgen som tillförsäkrar gamla bland annat rätten att komma ut i friska luften regelbundet. Garantier för att alla över 85 år ska ha möjlighet att välja ett trygghetsboende. Anhöriga och ideella insatser uppvärderas.

Integration och demokrati
Mångfaldsarbete, ansvarstagande och entreprenörsskap uppmuntras. Människor är subjekt, inte objekt. Dialogen mellan politiker och medborgare behöver stärkas. Tillskapande av ett interreligiöst råd för dialog mellan människor med olika religiösa bakgrunder är ett sätt att förbättra dialogen. En synligare polis i olika bostadsområden ökar tryggheten.

Miljöpartiet

Förskola
För att höja kvaliten i förskolan ska barngrupperna i förskolan minska. Det ger trygga och harmoniska barn. En mångfald av förskolor - föräldrakooperativ, kommunala, de med miljöprofil, de med stor verksamhet utomhus etc - ska värnas. Föräldrar ska ha större möjlighet att vara hemma längre med små barn. Kommunen ska få ge bidrag till familjer där någon vill stanna hemma med barnen.

Skola och utbildning
Skolan behöver mer resurser, särskilt i de tidiga åldrarna, men också till svaga elever och elever med särskilda behov. Satsningen kommer även att gynna de övriga eleverna. Friskolor är ett bra komplement och bidrar till att skolan blir bättre. Dock är aldrig upplåtelseformen i sig själv av stor betydelse. Det viktiga är verksamhetens kvalité och resultat. Vuxna ska agera kraftfullt mot mobbning.

Samhällsbyggnad
Miljöbyggandet ska främjas. Där ingår solpaneler på taken, bygga energieffektivt, ta hand om dagvatten, bevara grönområden och ta hänsyn till bullervärdena. Kommunen ska planeras för att minska behovet av bilresor, minska bullerutsatta lägen samt bevara grönområden. Vid de centrala delarna ska fler bostäder byggas. Gång- och cykelvägnätet ska det satsas mer på, och fler infartsparkeringar behövs.

Miljö och hälsa
Kommunen ska börja använda sina muskler i omställningen till ett miljövänligare samhälle. Giftfri mat ska serveras på förskolor, skolor och äldreboenden. Vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag ska förbättras. Kommunanställda, som kör bil i tjänsten, ska utbildas i ecodriving. Sollentuna bör avstå från vägsalt. Energibolaget ska investera i elproduktion från vindkraft.

Kultur och fritid
Föreningar som arbetar för en positiv utveckling av barn och ungdomar ska prioriteras, liksom breddidrotten. Lika stort stöd ska ges till både pojkar och flickor. Strandpromenaden längs Edsviken ska färdigställas, och stranden ska göras mer attraktiv för solbad. En utomhusscen på Vallen för musik och kultur. Skolelever ska få möjlighet att uppleva levande kultur minst en gång per år.

Socialtjänst
Miljöpartiet vill se en socialpolitik som i första hand bygger på förebyggande åtgärder. Att tidigt fånga upp de som hamnat snett, eller på andra sätt fått problem, är viktigt av flera skäl. Det är framförallt viktigt för personen själv, som då har större möjligheter att ta sig ur problemen. Men förebyggande åtgärder är mer än så, det handlar ju främst om att se till att problem inte uppstår.

Vård och omsorg
Samhället måste planeras efter att äldre ska kunna klara sig själva lättare och vilja bo kvar hemma. Tryggheten måste dock finnas att det finns alternativ den dagen det inte går. Därför måste det finnas en beredskap för fler äldreboenden. Anhörigstödet måste förbättras och fler platser inom demensvården behövs.

Integration och demokrati
Genom en framsynt planering av nya och befintliga bostadsområden ska olika upplåtelseformer blandas. Det skapar värdefulla möten och förståelse mellan människor med olika bakgrund - inte minst för barnen i skolan. Det är också viktigt att invandrade tidigt får lära sig språket och hur det svenska samhället fungerar. Kommunen ska uppmuntra till fadderskap mellan sollentunabor och nyanlända.

Moderaterna

Förskola
Vi har minskat barngrupperna och ska minska ytterligare. Vi vill fortsätta utbyggnaden av förskolor för att möta behovet av platser. Barnfamiljer ska kunna välja den form av barnomsorg som de tror passar deras barn bäst. Valfriheten finns idag eftersom barnfamiljer kan välja mellan att vara hemma själv och få betalt, flerfamiljssystem, familjedaghem och förskolor i alla dess former.

Skola och utbildning
Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor, för oss innebär det att: Ingen elev ska lämna år 3 i grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Alla elever ska nå alla mål i grundskolan, dvs. ha godkända betyg i alla ämnen. Mobbning och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Starta ett IB- program på gymnasiet (International baccalaureate). Ökat samarbete mellan gymnasium, universitet och näringsliv.

Samhällsbyggnad
Inventera barnens skolvägar och göra dem säkrare. Förenkla bygglovshanteringen. Fler åtgärder för att skapa större trafiksäkerhet. Förbättra dialogen med de boende vid nybyggnation. Bättre utnyttjande av de fantastiska miljöerna kring Sollentunas vatten. Förtätning med flerbostadshus vid våra pendeltågsstationer.

Miljö och hälsa
Påverka staten att vidta åtgärder för att minska bullerstörningar. Verka för noggrannare livsmedelskontroll och livsmedelshygien i affärer och restauranger. Förstärka samarbetet med andra kommuner i miljöfrågor. Värna den rikedom och variation som Sollentunas natur erbjuder. Vid exploatering ska noggrann avvägning mellan bebyggelse och naturresurser göras. Stimulera en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar.

Kultur och fritid
Hitta flera lösningar för att bättre utnyttja miljön runt Edsbergs slott och Stallbacken för olika fritidsaktiviteter. Fortsatt satsning på lokaler och planer för kultur- och fritidsaktiviteter. Ta fram nya regler för stöd till föreningar som ordnar aktiviteter för framförallt barn, ungdomar och handikappade. Underlätta så att fler barn och ungdomar som idag står utanför föreningsaktiviteter kommer in i verksamheterna.

Socialtjänst
Öka valfriheten inom de av socialtjänstens områden där detta är möjligt. Fortsatt och förbättrat samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassan, och landstinget för att bättre kunna hjälpa människor tillbaka till arbete. Fortsätta stödet till frivilligorganisationerna i deras ovärderliga arbete för dem som behöver stöd. Fortsätta kommunens framgångsrika arbete mot alkohol och droger bland barn och ungdomar.

Vård och omsorg
Fler särskilt anpassade lägenheter med centralt läge. Ökad valfrihet för hemtjänst. Fler särskilda boenden, framför allt för dementa. Ökade möjligheter för äldre till sociala aktiviteter i form av bland annat seniorträffar och utbyggnad av servicelinjen. Bättre stöd till anhöriga som vårdar närstående. Ökade möjligheter till frivilliga insatser. Inrättande av en äldrevårdcentral i kommunen.

Integration och demokrati
Öka delaktigheten och gemenskapen för fler i samhället genom att förbättra kunskaperna i svenska språket och arbete. Genom ökad dialog mellan olika grupper ges större möjlighet att delta i samhällsbyggandet på olika nivåer. Mentorskap för nyanlända flyktingar ska uppmuntras liksom satsningen på nolltolerans mot rasism och diskriminering av olika grupper.

Socialdemokraterna

Förskola
Förskoleplats ska finnas att tillgå med kortast möjliga väntetid. Antalet barn per barngrupp ska minska. Det ska finnas tillräckligt med pedagoger och annan personal. Ersättningssystemet ska förbättras så att det beaktar barns olikhet. De barn som behöver särskilt stöd får det redan i förskolan. Alla förskolor ska prioritera fysisk aktivitet och näringsriktig kost.

Skola och utbildning
Ett nytt ersättningssystem till skolan införs som beaktar alla barns olikhet. Alla skolor i Sollentuna ska ha hög kvalitet. Elevvården ska förstärkas. En trygg och lugn studiemiljö för alla elever. Mobbning ska bekämpas. Lärarna ska ha pedagogisk högskoleutbildning. Resurserna till elever i behov av särskilt stöd förstärks genom att insatser sätts in snabbt och i tillräcklig omfattning.

Samhällsbyggnad
Vi värnar om hyresrätten. Vi säger nej till utförsäljning, inklusive ombildning till bostadsrätter, av Sollentunahems lägenheter. Vi vill bygga fler hyresrätter. Skötseln av parkerna ska förbättras. Lekplatserna i kommunen ska vara säkra. Fler parkeringsplatser ska skapas. Sollentunas vägnät ska hålla en hög standard. Snöröjning och halkbekämpning ska vara god.

Miljö och hälsa
Kommunen ska uppmuntra och stimulera till engagemang för miljön. Andelen Sollentunabor som störs av buller ska minska. Detta sker genom att vi begränsar bulleralstrarna genom teknisk utveckling och dialog med olika myndigheter. Tillgängligheten till Naturskolan och Bögs Gård bör öka. Kommunens vattenvårdsplan ska genomföras så att våra sjöar inte växer igen. Sollentuna Energi behålls i kommunens ägo.

Kultur och fritid
Sollentunavallen rustas upp och förblir huvudarenan. Edsbergs sportfält utvecklas till centrum för bredd-, motions- och ungdomsidrott. Stödet till folkbildningen ska öka. Kulturskolan ska ha avgifter som inte stänger någon ute. Edsbergsparken utvecklas till ett kulturcentrum i Sollentuna. Ungdomens hus ska utvecklas till att bli den naturliga samlingspunkten i kommunen för äldre ungdomar.

Socialtjänst
Vi prioriterar förebyggande arbete. Kommunen ska därför samarbeta med landstinget, föreningslivet, polisen, frivilliga krafter, föräldrar m.fl. Missbruksproblem måste tidigt och kraftfullt förebyggas både vad avser vuxna och barn. Socialtjänsten ska arbeta snabbt och kraftfullt för barn och kvinnor som far illa. Återinför en kommunal konsumentvägledning.

Vård och omsorg
Äldre ska kunna bo hemma så länge som detta ger ett värdigt liv. Hemtjänst och anhörigstöd ska utvecklas. Öka äldres trygghet genom att det finns plats på särskilt boende när det behövs med kortast möjliga väntetid. Vi vill bygga ett nytt äldreboende i Tureberg. På vissa boenden ska par kunna bo tillsammans livet ut även när vård behövs. Dagcentraler/seniorträffar bör finnas i alla kommundelar.

Integration och demokrati
Sollentuna ska präglas av samhörighet, delaktighet och mångfald. Detta förutsätter en bostads- utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som strävar efter jämlikhet och solidaritet. Alla typer av rasism och diskriminering ska bekämpas. Demokratin utvecklas genom att fler är delaktiga. Alla medborgare ges rätt att lämna förslag till fullmäktige och att kontinuerliga samråd genomförs i alla kommundelar.

Sollentunapartiet

Förskola
Förskoleplatser utan kötid. Det ska finnas förskoleplatser till alla barn när de och deras föräldrar behöver plats, även platser till barn till föräldralediga och arbetslösa, nära hemmet om så önskas. Förbättra planeringen. Kvalitetssäkring genom minskade barngrupper. Fortsatt stöd till familjedaghemmen. Barnomsorg ska bedrivas i den regi föräldrarna själva önskar. Satsa på bra utemiljöer.

Skola och utbildning
Hög kvalitet på skolorna i hela kommunen. Lokalkostnader ska inte betalas genom försämrad undervisning.. En kommunanställd ska utveckla fungerade elevråd i alla skolor. Satsa på bra och stimulerande skolgårdar. Ökade resurser till ”övrig” personal i skolan. Gratis skolmat och simundervisning. Gymnasielärarna ska aktivt motverka rasism i skolan. Flexibel vuxenutbildning även på kvällstid.

Samhällsbyggnad
Utveckla en rekreationspark runt Stallbacken, slottet, sim- och sporthallen och Sollentunavallen. Flytta häktet och rättscentrum från Sollentuna centrum. Rusta upp Malmvägen och Malmparken. Kommunens mark måste räcka för kommande generationer. Alla boendeformer i alla stadsdelar. Bygg små lägenheter framförallt till ungdomar. Ge Sollentunahems hyresgäster förtur till nybyggda bostadsrätter.

Miljö och hälsa
Värna Sollentunas ovärderliga stora och små grönområden till kommande generationer. Falkbergets storslagna klippbrant ska bevaras. Öka trafiksäkerheten och bekämpa bullret. Minska flygbullret från Arlanda. Se till så att kollektivtrafiken fungerar. Aktiv vattenvård och ekologiskt byggande. Satsa på Agenda 21 med insatser riktade till barn och ungdomar. Öka miljö- och hälsoskyddsnämndens resurser.

Kultur och fritid
Satsa rejält på föreningslivet med högre bidrag och större inflytande. Bevara och utveckla Sollentunavallen. Fritidsgårdarna återförs till kultur- och fritidsnämnden. En fritidsgård i varje kommundel med längre öppettider. Öppna en ny fritidsgård i Viby. Bygg ut kulturskolan. Gör Ungdomens hus till ett kulturcentrum för alla åldrar. Kulturarbetares och föreningars egna initiativ ska stödjas.

Socialtjänst
Skapa ett tryggt och säkert Sollentuna bl. a. genom ett ökat samarbete mellan socialnämnden och polisen. Stöd ungdomars egna val av livspartner. Stoppa hedersrelaterat våld. Satsa på skyddat boende för utsatta kvinnor. Samarbeta med näringslivet för att skapa nya arbeten åt de arbetslösa. Anställ arbetslösa, framförallt ungdomar, som centrumvärdar på Malmvägen och i Sollentuna centrum.

Vård och omsorg
Satsa på serviceboenden för de äldre i kommunal eller kooperativ regi. Öka anhörigstödet. Inrätta fler särskilda boenden. Engagera enskilda och organisationer i de äldres aktiviteter. Ytterligare resurser till seniorträffar/dagcentraler. Storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänstens service. Mera resurser till aktivitetspengar för dagverksamhet.

Integration och demokrati
Insyn och inflytande före beslut. Integrationsarbetet ska inte utgå från grupptänkande. Ge alla individer möjligheter att utvecklas i frihet utifrån sina önskemål. Kommunens arbete ska genomsyras av demokratiskt tänkande på alla områden. Tjänstemännen ska aktivt öka sina kontakter med invånarna. Kommunen ska uppmuntra närpolisen till ökad synlighet och kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar.

Vänsterpartiet

Förskola
Förskolan är viktig för alla barns rätt till en bra utveckling och en trygg uppväxt. Vi vill ha mindre barngrupper. Småbarnsgrupperna ska ha högst 10-12 barn och övriga högst 15 barn. Förskolan ska planeras och byggas ut så att den finns på gångavstånd. Alla barn ska kunna få plats när de fyllt 1,5 år. Vi vill ha kommunal förskola med föräldrastyrelse eller föräldrakooperativ verksamhet.

Skola och utbildning
Gångavstånd till skolan bl.a. för miljöns skull. Rätt att gå i närmsta skola. Öka demokratin i vardagen och ge föräldrar, elever och personal makt i skolan. Avskaffa den fria etableringsrätten. Verksamheter som betalas med skattemedel ska vara under demokratisk kontroll. Skolorna ska samverka och ta till vara varandras goda idéer. Fler skolsköterskor och elevstödjande personal, gärna unga vuxna.

Samhällsbyggnad
Bygga bort bostadsbristen. Förtäta i befintliga områden och bygga fler hyresrätter. Satsa på service i alla kommundelar för att minska bilåkandet och koldioxidutsläppen. Göra Sollentuna inte bara tillgängligt utan också användbart för alla oavsett ålder och eventuella funktionshinder. Planera för trygga utemiljöer och fungerande kollektivtrafik. Levande kommundelstorg och bättre parkskötsel.

Miljö och hälsa
Bromsa klimatpåverkande utsläpp genom aktiv samhällsplanering. Bevara de gröna ”kilarna” i kommunen. Energirådgivning. Kampanj för att minska energiförbrukningen. Aktivt arbete mot alkohol och andra droger och för en meningsfull fritid. Mer pengar för att följa upp miljölagstiftningen. Bullersanering utomhus och inomhus bl.a. i förskolor och skolor. Förbättra vardagsmiljön med fler papperskorgar.

Kultur och fritid
Kultur- och fritidsverksamheter spelar en viktig roll för den demokratiska utvecklingen och för ett samhälle där människor samverkar och tar ansvar för sina liv. Vi vill öka det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund och särskilt satsa på barn, unga och jämställdhet. Utveckla Sollentunavallen och göra Stallbacken till ett levande kulturcentrum. Fritidsgårdar i alla kommundelar.

Socialtjänst
Våld i hemmet är ett stort samhällsproblem. Vi vill starta ett manscentrum och ge ökat stöd till kvinnojouren. Socialnämnden behöver mer pengar för att minska arbetslösheten särskilt bland unga. Vi vill förebygga ekonomiska problem genom att satsa på konsumentvägledning och förstärka arbetet med skuldsanering. Bättre boende och ökat stöd till psykiskt sjuka.

Vård och omsorg
Vi vill avskaffa rätten att välja vilket privata bolag som ska få berika sig på skattepengar. Vi vill ha planering och utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Ingen ska tvingas bo kvar hemma. Äldre ska känna trygghet och detta ska tas med i biståndsbedömningen. De som får hjälp ska bestämma över sin vardag som alla andra. Trygghet går före skattesänkning.

Integration och demokrati
Vi vill öka medborgarnas inflytande över den skattefinansierade verksamheten. Skolan ska praktisera demokrati och barnets rättigheter i den dagliga verksamheten. Alla ska kunna vara med och påverka. När man kommer till kommunen som asylsökande ska man genast få lära sig svenska och få hjälp till ett arbete. Vidareutveckla Sollentuna ungdomsråd. Aktivt motverka rasism, fördomar och diskriminering.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61