Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Utnyttja din demokratiska rättighet
– rösta den 17 september

Sveriges grundlag inleds med följande: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”.

Demokratin är ett instrument för att komma överens om hur vi hanterar gemensamma angelägenheter. Förvisso har partierna olika syn på vilka områden som ska omfattas av demokrati. Men faktum är att vi har fri åsiktsbildning och rätt att rösta i val. Det är alltså du som bestämmer hur vi i Sollentunas kommunfullmäktige ska hantera angelägenheter som rör oss alla, exempelvis hur skolan eller äldreomsorgen ska utformas.

Partierna har olika lösningar på hur vi ska hantera gemensamma problem och frågor. Men vi måste rätta oss efter folkviljan. Du bestämmer vilket parti eller vilka politiker som har de bästa förslagen. De du väljer att rösta på är dina representanter. Om du är missnöjd kan du rösta på något annat parti i nästa val.

Det finns krafter i vårt samhälle som inte accepterar demokratin som ett instrument för problemlösning. De anser nämligen att de själva har den rätta lösningen. Därför vill de avskaffa demokratin. Istället erbjuder de ett styre som går ut på att en eller ett fåtal styr. Detta är ett synsätt som förskräcker.

Genom att rösta på ett demokratiskt parti hjälper du till att upprätthålla det parlamentariska statsskicket.

I Sollentuna är samtliga demokratiska partier i kommunfullmäktige helt eniga om att värna demokratin. Det är en styrka när vi, samliga åtta demokratiska partier, gemensamt arbetar mot de odemokratiska krafter som försöker få en plats i Sollentunas kommunfullmäktige i september.

Min vision inför nästa mandatperiod är ett Sollentuna där alla är delaktiga och människors lika värde respekteras. Demokratin kan vi inte ta för given. Demokratin måste återvinnas av varje ny generation. De demokratiska värderingarna kommer vi alltid att kämpa för gemensamt.

Den 17 september är det upp till dig, använd din röst för att Sollentuna även i framtiden ska präglas av tolerans och mångfald!

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61