Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kommunstyrelseordförande förordar "ansiktslyftning"

Detta är lite av vad de fyra majoritetspartierna i fullmäktige vill genomföra de kommande åren. Valets segerherre blev moderaternas Torbjörn Rosdahl.

– Vi gjorde all time high, 40,6 procent av rösterna, vårt bästa resultat någonsin i Sollentuna. Nu återstår bara att prata ihop oss med allianspartierna om politiken, kommunens organisation och fördelningen av ordförandeposter. Vi har högt i tak och ett bra samarbete inom alliansen, och det är jag glad för, säger Torbjörn Rosdahl (m).
Vilken politik vill ni föra de kommande åren?
– Valfrihet inom alla områden ska upprätthållas och utvecklas, det är en övergripande målsättning. Ta till exempel Sollentunahem som är den absolut största ägaren av hyresrättslägenheter i kommunen. Vi vill att allmännyttan ska bestå under den kommande mandatperioden men att Sollentunahem säljer en del av sina bostäder till bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar. Det finns numera även privata allmännyttiga bostadsbolag vilka vi gärna ser som köpare.
Inom barnomsorgen ska det vara full behovstäckning enligt Torbjörn.
– När vi uppnått det kan vi minska på barngruppernas storlek. Ytterligare en familjecentral, helst i den norra kommundelen. En skriva-läsa-räknagaranti för skolbarn i lågstadiet och ett lärlingssystem med yrkesutbildningar för gymnasieelever vill vi genomföra.
Med entusiasm talar Torbjörn om en ansiktslyfting av de offentliga miljöerna i kommunen.
– En del gatuunderhåll har blivit eftersatt de senaste åren. Jag vill se en välkomnande, välskött och vacker kommun, mer blommor, fler cykelbanor och bättre belysning på gator och torg.
Som grädde på moset lovar Torbjörn att i det kommande budgetarbetet undersöka möjligheten för en större skattesänkning än de tio öre man tidigare planerat för.
– 20 eller 25 öre sänkt skatt kanske är möjligt.
Innan intervjun är slut ringer telefonen och en medborgare frågar om det finns någon konsumentvägledning han kan vända sig till. Nej tyvärr men jag ska ta med mig frågan i de kommande budgetdiskussionerna, svarar Torbjörn.

Trygghet och valfrihet
Kristdemokraterna var uträknade ur riksdagen i opinionsmätningar tidigare i år men fick 6,5 procent av rösterna och i Sollentuna 6 procent vilket gör att de behåller sina fyra mandat i fullmäktige.
Kristdemokraternas gruppledare i fullmäktige, Sonia Lunnergård, lyfter fram trygghet och valfrihet som övergripande vision för den fortsatta politiken i Sollentuna.
– Företagandet i kommunen är en viktig fråga för alliansen. Företagen bör få ett närmare samarbete med kommunen. Varför inte inrätta ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen?
Sonia Lunnergård har flera politiska uppdrag bland annat i landstinget. Hon har även varit ordförande för brottsförebyggande rådet i Sollentuna under den gångna mandatperioden.
– Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt, inte minst för näringslivet. Alla har ett ansvar för brottsförebyggande, menar Sonia.
Bland barnfamiljer och äldre hittar man kristdemokraternas hjärtefrågor.
– Vi vill införa ett kommunalt vårdnadsbidrag till barnfamiljer, det är en viktig valfrihetsfråga för oss. 4 000 kr per månad för barn upp till tre år, om man inte väljer förskola som barnomsorg.
Partiet motsätter sig inte en försäljning av delar av Sollentunahem.
– Vi ser gärna att människor får äga sina bostäder, det är också en fråga om valfrihet.
Sonia vill bevara Sollentunas karaktär med stationssamhällen och samtidigt utveckla stadsmiljöer i kommunen.
– Sollentuna centrum måste få liv på kvällarna. Det blir en trygghetsskapande faktor när det rör sig människor under kvällstid på Turebergs torg. De grönområden som finns kvar i kommunen ska vi slå vakt om.

Snabba föräldrasamtal
Folkpartiet gick tillbaka fyra mandat från elva till sju, i fullmäktige.
– Det är ett trist valresultat för folkpartiet men den här gången var det moderaternas tur, säger partiets gruppledare Lennart Gabrielsson.
– Jag tolkar valresultatet i Sollentuna som att vi får godkänt på vår politik att de bostadsrättsföreningar som vill ombilda sina hyresrättslägenheter till bostadsrätter ska få göra det och att det är okej att Sollentunahem säljer delar av sitt lägenhetsbestånd till privata bostadsbolag. Det kommer att leda till en bättre boendemiljö för många sollentunabor om Sollentunahems monopolställning bryts.
– Vi vill ge människor makt över sin vardag, att Sollentuna ska präglas av nyfikenhet och tolerans och passa så många olika människor som möjligt.
Vad kommer ni att prioritera?
– Barn och ungdomar kommer att prioriteras. Bland annat vill vi införa en läsa-skriva-räknagaranti i grundskolans lägre klasser, full behovstäckning och mindre barngrupper inom förskolan. Vi vill också täppa till det sociala skyddsnätet för ungdomar. Om en ungdom exempelvis hittas i berusat tillstånd ska föräldrarna kallas till ett möte med kommunen inom 48 timmar. Vi har ett gemensamt ansvar för att våra ungdomar inte far illa därför vill vi hjälpa föräldrarna att ta sitt föräldraansvar.
– Alla gymnasieungdomar vill inte ägna sin tid åt teoretiska studier för att gå vidare till universitet och högskolor. För dem ska det finnas lärlings- och yrkesutbildningar.
Majoritetspartierna i Sollentuna lyfter fram problemen med att så många inte har något jobb. Vad kan kommunen göra åt det?
– Arbetscenter har en viktig roll i detta, de gör ett mycket bra arbete. Men vi kan förebygga arbetslöshet genom att se till att behålla och utveckla det goda samarbetet med näringslivet och vara lyhörda för deras behov. Som den största inköparen av varor och tjänster kan kommunen styra så att upphandlingar görs i sådana delar att det passar det lokala näringslivet.
Något om äldreomsorgen?
– Vi vill skapa nya former av boenden för äldre, trygghetsboende som de äldre själva kan välja utan biståndsbedömningar
– Sollentunaborna kan vänta sig fortsatta skattesänkningar utan att montera ner välfärden, avslutar Lennart Gabrielsson.

Företag och ungdomar
Satsningar på ungdomar och företagande är de allra viktigaste frågorna att driva under den kommande mandatperioden, anser centerpartiets första namn Carina Lundgren.
Centerpartiet har fått två mandat i kommunfullmäktige efter valet i höst.
– Vi vill göra allt för att underlätta för företagsamheten, t.ex. genom att underlätta samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet, påverka ungdomar mot entreprenörskap och anpassa utbildningen till näringslivets behov, både på praktiska och teoretiska utbildningar, säger Carina Lundgren.
Ungas möjligheter och deras väg till ett bra vuxenliv är en viktig fråga. I det ingår till exempel satsningar på fler nära idrottsplatser och att ungdomar ska ha möjlighet att skapa verksamheten i det nya Ungdomens hus.
Den demokratiska dialogen är ett prioriterat område. Carina Lundgren är mycket nöjd med vad integrations- och demokratinämnden hittills uppnått och menar att man nu behöver fundera över hur arbetet kan utvecklas så att IDN kan fortsätta att driva på integrations- och demokratiarbetet i kommunens övriga nämnder.
När det gäller miljöfrågorna vill centerpartiet bland annat värna kvarvarande grönområden, fortsätta arbetet för renare sjöar och vattendrag samt arbeta mot buller genom att påverka bland andra Banverket, Luftfartsverket och Vägverket.
Det är viktigt att hålla den kommunala budgeten, men att ändå hålla en hög servicegrad.
– Vi har god ekonomi och en bra verksamhet idag, men man måste utvärdera ofta för att kontrollera om vi kan arbeta smartare för att hålla igen på kostnaderna. Gör vi det kan vi erbjuda både god service och låg skatt. Vår ambition är att sänka kommunalskatten i måttliga steg, säger Carina Lundgren.
Hon understryker att den borgerliga majoriteten haft ett bra samarbete de senaste åren och menar att centerpartiet kan föra fram sina frågor.
– Det gäller att lyfta fram bra idéer och få de andra med sig. Vi har stora möjligheter att påverka trots att vi är ett litet parti.
Men i frågan om Sollentunahem är centerpartiet inte helt överens med alla övriga majoritetspartier.
– Vi vill behålla Sollentunahem som ett kommunalägt bolag, men ser samtidigt att det är bra med konkurrens. Vi har vissa skilda åsikter inom majoriteten, men vi kommer att hitta ett sätt att lösa det, säger Carina Lundgren.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61