Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om verksamheterna inom Sollentuna gator ska föras över från kommunen till Sollentuna Energi. Verksamheter som berörs är trafiknämndsuppgifter, gatu- och vägunderhåll, kommunal parkeringsövervakning, flyttning av skrotbilar och skötsel av kommunens brygganläggningar.

I april förra året överfördes kommunens VA-verksamhet, transportcentralen och renhållningsverksamheten till Sollentuna Energi. I det ursprungliga uppdraget från kommunstyrelsen ingick även att utreda förutsättningarna för att överföra verksamheten i Sollentuna gator till Sollentuna Energi. Av olika skäl bedömdes det inte lämpligt att göra den överföringen redan 2005.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61