Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vibyungdomars situation diskuterades när fullmäktige möttes efter sommaren

Vid allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte den 4 september ställde den före detta styrelseledamoten i Sollentunahem Sture Pettersson en fråga till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) om vem som ska ersätta kommuninvånarna och AB Sollentunahem för de förluster som uppkommer vid en eventuell försäljning av bostäder till bostadsrättsföreningar.
– Det ska inte uppstå några förluster. Bägge parter ska tjäna på att affär kommer till stånd, sa Torbjörn Rosdahl.
Flera ledamöter valde att svara frågeställaren.
– Även Sollentunahem är underställd aktiebolagslagen. Bolagets tillgångar får inte förskingras. Om Sollentunahem ska kunna skapa en ny hyresrättslägenhet måste man sälja två äldre lägenheter. Det liknar närmast Ebberöds bank, tyckte sollentunapartiets Ingwar Åhman Eklund.

Det var bara ett beslutsärende på dagordningen. Kommunalförbundet Norrvatten ville ändra sin förbundsordning vilket beslutades utan någon diskussion. Bland annat gällde det att Uppsala utträder ur förbundet och Knivsta inträder.
Norrvatten förser sina 13 medlems-kommuner; Danderyd, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, med dricksvatten. Vattnet tas från Mälaren och renas i Görvälnverket.

Inget nytt avtal
Den resterande delen av mötet ägnades åt svar på interpellationer. Sven Hovmöller (s) frågade socialnämndens ordförande Mats Linder (fp) om hur han motiverar att kommunen inte skrivit något avtal med Integrationsverket angående tillfälligt ökat flyktingmottagande med anledning av den tillfälliga lagen om flyktingasyl.
– Vi har avtal med Integrationsverket om 40 flyktingar per år. Verkets önskemål handlar om nästan en femdubbling av mottagandet. Vi har hittills i år tagit emot över 50 flyktingar. Bostadsbristen är ett stort hinder, svarade Mats Linder.
– Om vi inte har bostäder till nya flyktingar får vi väl bygga fler, kommenterade Gunilla Hultman (s).
– Kristdemokraterna och folkpartiet tog ställning för de gömda flyktingarna tidigare i år. Nu får ni visa vad ni går för, sa Tanja Bojovic (s).
– Vi får inte glömma att flyktingarna måste få en dräglig tillvaro. Det är inhumant med trångboddhet, sa Sonia Lunnergård (kd).

Situation Viby
Om ungdomars situation i Viby handlade en interpellation från socialdemokraternas Anna Vikström och Richard Meyer, även denna till socialnämndens ordförande Mats Linder.
Frågeställarna undrade om socialnämnden tvingas göra speciella insatser i Viby jämfört med andra kommundelar och om ordföranden anser att det behövs en fritidsgård i Viby.
Mats Linder menade att det finns allt för många föräldrar i Viby som tillåter föräldrafria fester och låter barn i mycket låg ålder vara ute sent utan vuxentillsyn.
– Erfarenheten av fritidsgårdar är att dessa fungerar utmärkt för de flesta ungdomar, men de som lockas av kriminella inslag besöker inte fritidsgårdarna, svarade Mats Linder.
– Är föräldrar i Viby sämre på att ta hand om sina barn och ungdomar än föräldrar i andra kommundelar? frågade Richard Meyer.
– Viby har fler barnfamiljer än andra kommundelar. Jag är positiv till fritidsgård i Viby, men ta upp den frågan med rätt nämnd, sa Mats Linder.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) kände sig manad att ge en lägesbeskrivning.
– Det har funnits fritidsgårdar i flera omgångar i Viby men de har lagts ner på grund av brist på besökare. Därför har vi varit försiktiga med att starta en ny. Nu genomför vi en intervjuundersökning bland Vibys ungdomar om vad de vill ha, sa Maria Stockhaus.

Ny mandatperiod
Nästa fullmäktigemöte hålls den 23 oktober vilket blir det sista mötet med ledamöterna från den gamla mandatperioden. 1 november håller fullmäktige ett konstituerande möte inför den nya mandatperioden som sträcker sig fram till de allmänna valen 2010. Läs mer om valresultatet och mandatfördelningen i fullmäktige på sidan åtta.


I våras startade Tryggt och snyggt i Viby/Norrviken, ett arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området. Vid ett möte på förskolan Vinbäret i augusti planerade man det fortsatta trygghetsskapande arbetet i Viby och Norrviken.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61